O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 166

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dále vysvětlil možnosti v průběhu demolice domů na Žďárské ulici. Uvedl též, že v příštím období se budou ihned asanovat po provedení výkupu objektu. Ing. Mrázek (předs. SBD) – s výstavbou hromadných garáží počítá SBD v tříetapové výstavbě. Dosud však není jasná koncepce realizace – zdali formou svépomocné výstavby či dodavatelským způsobem. SBD se v této etapě bude zaměřovat na přípravu území pro tuto výstavbu.

Předseda Měst NV s. Klapač poděkoval v závěru všem poslancům za jejich činnost v uplynulém období. Poděkoval všem za účast, zvláště pak s. Dvořákovi, předsedovi Mě

V KSČ a s. Antlové, zástupci ONV a jednání PZ ukončil.

 

3. Plenární zasedání

Ustavující – 3. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 26. června 1986 v Městském kulturním domě za účasti 92 poslanců Měst NV, 6 poslanců ONV, 1 poslance KNV a 184 občanů a hostů. Ustavující plenární zasedání Městského národního výboru zahájil a řídil nejstarší poslanec Měst NV s. Tomáš Marek. Plenárnímu zasedání byl předložen a posléze jednomyslně schválen program jednání – jednotně stanoven „Pokyny pro přípravu a organizací ustavujících zasedání Národních výborů po volbách v roce 1986“ schválenými vládou České socialistické republiky.

Podle § 14 zákon č. 54/1971 Sb. o volbách do národních výborů zvolilo plenární zasedání mandátovou komisi k ověření platnosti voleb poslanců Městského národního výboru v tomto složení: ing Jiří Loučka, Jarmila Prášilová, Veronika Navrátilová, Ivan Jančík. Za mandátovou komisi podal zprávu předseda mandátové komise s. Loučka. Komise prověřením zápisů obvodních volebních komisí o výsledcích hlasování ve volebních obvodech Měst NV konstatovala, že z 8.294 voličů zapsaných do seznamu voličů ve správním celku Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se hlasování zúčastnilo celkem 8.277 voličů a pro kandidáty Národní fronty pro volby do Měst NV bylo z nich odevzdáno 99,8 % platných hlasů. Protože ve všech volebních obvodech Městského národního výboru se zúčastnila hlasování nadpoloviční většina voličů zapsaných do seznamu voličů a všichni kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů, byli podle §45 zákona o volbách do Národních výborů ČSR zvoleni za poslance Měst NV a poslanecký mandát všech 102 zaregistrovaných poslanců Městského národního výbor je platný. Komise neshledala žádných závad a doporučila plenárnímu zasedání aby platnost volby všech poslanců Měst NV zvolených ve dnech 23. a 24. května 1986 podle ustanovení ů 47 zákona č. 54/1971 Sb. ověřilo.

Za členy návrhové komise pro usnesení byli navržení a jednomyslně zvoleni následující poslanci: Věra Buchtová, František Klíma, Jitka Kršková. Po volbě návrhové komise bylo jednání pléna přerušeno na 15 minut, kdy následovalo kulturní vystoupení hudebního

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie