O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 165

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

znečišťování vody na městském koupališti a vyjádřil naději, že se v tomto roce situace zlepší. Informoval o nové službě – vylepování plakátů a dále pak i půjčování lešení, míchaček malty a pod. s. Salamon, ředitel Technických služeb – hovořil o činnost, úkolech i výsledcích práce u tohoto zařízení. S. Janebová (OV Rokytno) – upozornila na kritický stav vodovodu v Rokytně, kde je nezbytné zbudování nového vodovodu, který je již několik let plánován. S. Fuchs, předseda komise výstavby - hovořil k životnímu prostředí, k jeho ochraně a zabýval se konkrétními aspekty špatného stavu koupaliště města. S. ing Peňáz, ČSL – upozornil, že pod Rokytnem byl zanešen lapač močůvky. V současné době zatéká močůvka do potoka, který ústí do koupaliště. Vznesl k předsednictvu dotaz, jak bude řešena situace ve městě z hlediska komunikací a k jakému závěru rada Měst NV došla. S. Uherka, SBD – informoval Plenární zasedání o rozvoji individuální výstavby. Uvedl, že v letech 1981-1985 dokončilo stavební bytové družstvo 245 bytů převážně podnikové družstevní stabilizační výstavby, 38 bytů svépomocnou družstevní výstavbou. Poděkoval jménem SBD Městskému národnímu výboru za dobrou spolupráci. S. Dvořák Fr, předseda Měst V KSČ – hovořil o výsledcích dosažených v rámci města a jeho místních částí za uplynulé pětileté období v rámci činnosti Měst NV. Ocenil práci poslanců, občanských výborů. Jménem Městského výboru Komunistické strany Československa poděkoval všem poslancům za jejich odpovědnou a obětavou práci v uplynulém volebním období. S. Antlová (ONV) – konstatovala, že u Městského národního výboru bylo dosažené dobrých výsledků. Poděkovala všem poslancům, závodům, organizacím a poděkovala všem končícím poslancům Měst NV za dosažení nejlepších výsledků v soutěži národních výborů. Předala čestné uznání III. stupně Okresního národního výboru do rukou předsedy Městského národního výboru s. Petra Klapače. S. Klapač poděkoval za udělení čestného uznání ONV a vyjádřil naději, že i nadále bude Městský národní výbor dosahovat výsledků, které si zaslouží ocenění. Ing Michálek (JmSL) – vznesl dotaz, jakým způsobem se bude realizovat výstavba garáží ve městě. S. Sochor se dotázal, kdy dojde k asanaci vykoupených domů na Žďárské ulici. S. Buchtová, místopředseda Měst NV hovořila o situaci v neinvestiční akci „Z“. Přednesla návrh na doplnění usnesení k nedostatkům v akcích „Z“. V závěru diskuse vystoupil předseda Měst NV s. Petr Klapač – k vodovodu na Rokytně uvedl že Měst NV si je vědom kritické situace. Pro nedostatek finančních prostředků byla tato stavba zařazena až do plánu v letošním roce. K dopravní situaci ve městě vysvětlil plenárnímu zasedání tři možné varianty, kterými se rada Měst NV zabývala a objasnil variantu pro kterou se rada rozhodla, t. zn. napojení ulice Gottwaldovy na Brněnskou u lihovaru, přes náměstí vytvořit klidovou zónu města.

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie