O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 164

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rady Městského národního výboru od posledního plenárního zasedání.

Rada Měst NV se od posledního plenárního zasedání sešla čtyřikrát a na svých zasedáních projednala:

5. března 1986 – výsledky hospodaření Městského národního výboru a jím zřízených organizací za rok 1985, plnění úkolů Měst NV na úseku péče o staré občany. Rada doporučila vybudovat v Novém Městě na Moravě Dům soustředěné péče o staré občany. Dále se zabývala zabezpečením a přípravou směn Národní fronty v jarních měsících. Schválila rovněž usnesení k úhradě pokuty ve výši 1000 Kčs uložené inspektorátem bezpečnosti práce v Brně za nedodržení bezpečnostních předpisů v budově kina v Novém Městě na Moravě. Schválila na svém zasedání do funkcí velitele veřejných požárních sborů v Novém Městě na Moravě a místních částech.

19. března 1986 - hodnocení činnosti kulturních zařízení Městského národního výboru za rok 1985 a kulturních zařízení ONV ve správním území Nového Města na Moravě za rok 1985. Projednala rovněž Návrh volebního programu Národní fronty Nového Města na Moravě na léta 1986-1991. Dále pak rozbor stavu a účinnosti velké názorné agitace u jednotlivých podniků, závodů a institucí. Schválila ustavení a složení 18 okrskových volebních komisí a 102 obvodních komisí pro volby do zastupitelských orgánů v roce 1986.

2. dubna 1986 – projednala výsledky preventivních protipožárních prohlídek v Novém Městě na Moravě a místních částech. Výsledky kontroly provádění bytové politiky v roce 1985. Zabývala se rovněž politicko-organizačním zabezpečením májových oslav. Projednala varianty dopravního řešení centrální části města obsažené v konceptu územního plánu sídelního útvaru Nového Města na Moravě.

16. dubna 1986 – rada se zabývala průběhem bytové výstavby v sedmém pětiletém plánu a výhledem na plán v 8. pětiletce. Projednala připravenost investičních akcí „Z“ na rok 1986 a přípravu plenárního zasedání Městského národního výboru. Projednala návrh na vyhodnocení a udělení čestných uznání rady Měst NV nejlepším jednotlivcům a kolektivům, kteří se podíleli na výstavbě rehabilitačního střediska Okresního ústavu národního zdraví v nemocnice Nové Město na Moravě. Schválila také návrh Tělovýchovné jednoty v Novém Městě na Moravě na udělení ceny ing Karla Mrkvičky pro rok 1986 dlouholetým pracovníkům a funkcionářům TJ. Stanovila začátek voleb do zastupitelských sborů v roce 1986 na 12,00 hodin v pátek dne 23. května a na 06,00 hodin v sobotu dne 24. května. V dalším jednání PZ byla dána možnost pro interpelaci poslanců, ale v této části nikdo nevystoupil.

Diskuze plenárního zasedání se zaměřila na následující problematiku: Dr. Císařová (ONV) – seznámila PZ s vyhláškou o finanční a úvěrové pomoci při družstevní a individuální bytové výstavbě a se zásadami koncepce bytové výstavby v rámci okresu. S. Syrovátka, vedoucí Drobných provozoven - hovořil o činnosti a poskytování služeb provozoven Měst NV pro obyvatelstvo. Vysvětlil situaci kolem

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie