O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 163

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lila časový harmonogram úkolů s volbami spojenými. Schválila rovněž návrh na složení městské volební komise a městského volebního sekretariátu.

19. února 1986 – schválila rozpis plánu a rozpočtu na rok 1986. Dále pak politicko-organizační zabezpečení akce „Březen – měsíc požární ochrany“. Vyhodnotila rovněž hospodaření s elektrickou energií v roce 1985. Projednala přípravu plenárního zasedání Měst NV dne 27. února 1986.

V dalším jednání PZ vystoupila v interpelaci poslanců s. Čechovská poslankyně Měst NV. Vznesla připomínku k nedostatečnému zásobování samoobsluhy pod nemocnicí, zvláště pečivem a čerstvým máslem. Členka rady Měst NV s. Břečková přednesla návrh socialistického závazku města na rok 1986 a vyhodnotila jednotlivé body soc. závazku minulého roku. Vedoucí odboru ŠKKSUZ s. Albrechtová předložila hodnocení Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti města za rok 1985 a seznámila PZ s návrhem JPKVČ města na tento rok. V následující diskusi vystoupili: s. Bláhová – seznámila PZ s činností městské organizace ČSL, zdůraznila její podíl na brigádnické činnosti, sběru odpadových surovin a veřejně prospěšné činnosti, vyzvala další mladé občany, aby se zapojili do řad ČSL. S. Špinarová hovořila o podílu II. ZŠ na ochraně životního prostředí, o výchovném působení školy na děti a vyzvala k ochraně přírody. S. Kinc hovořil o činnosti pobočky SČSP a BSP UP – IV v Novém Městě na Moravě. S. Petrů seznámil přítomné s významem estetické výchovy při výchově mládeže na II. Základní škole. S. Prudký obeznámil plenární zasedání s některými činnostmi, které provádí n. p. ZRUP. Hovořil o podílu prací jejich organizace na budování kanalizačního sběrače „A“, stavbě prodejny Domácích potřeb, kde je snahou n. p. ZRUP dokončit dodávku hlavních stavebních prací k 30. 7. 1986 a tím vytvořit podmínky pro předčasné otevření této prodejny, aby její provoz mohl začít v předvánočním období. Dále hovořil o činnosti ZRUP při stavbě Domu služeb v našem městě. S. Čech informoval PZ Měst NV o výsledcích práce JZD Vzlet za rok 1985. JZD splnilo plánované úkoly ve všech ukazatelích. S. Banoczay požádal Měst NV o pomoc při zbudování parkoviště v prostoru „Pod zahradnictvím“, které občané z OV č. 2 chtějí v jarních měsících zbudovat.

V závěru zodpověděl s. Klapač – předseda Měst NV dotazy z diskuse a upozornil, že nejasné problémy budou po prověření zodpovězeny ze strany Měst NV písemně.

 

2. plenární zasedání

 

2. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 24. dubna 1986 v Městském kulturním domě za účasti 119 poslanců Měst NV, 7 poslanců ONV, 1 poslance KNV a 89 občanů a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Městského národního výboru s. Petr Klapač. Soudruh Jaromír Čejka, tajemník Měst NV přednesl zprávu o činnosti

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie