O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 162

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

II. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

 

Základní činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se odrážela v jednáních plenárního zasedání, která se konala ve velkém sále Městského kulturního domu.

 

1. plenární zasedání

 

1. plenární zasedání se v roce 1986 konalo dne 27. února. Účastnilo se ho 124 poslanců Městského národního výboru, 6 poslanců Okresního národního výboru a 188 občanů města a hostů. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Městského národního výboru s. Petr Klapač. Soudružka Věra Buchtová, místopředseda Měst NV seznámila plenární zasedání s programem jednání a s datem příštího PZ. Na úvod přednesla zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání.

Rada Městského národního výboru se od posledního plenárního zasedání sešla pětkrát a na svých zasedáních projednala:

8. ledna 1986 – zhodnocení jednotného plánu kulturně výchovné činnosti města za minulý rok a návrh JPKVČ na tento rok. Dále rada projednala a schválila návrh na zřízení Osvětové besedy v Pohledci a do funkce předsedy jmenovala s. Jaroslavu Librovou. Rada Měst NV po projednání jmenovala do funkce ředitele Městského kulturního domu s. ing Josefa Sládka s účinností od 1. ledna 1986 za s. Jaromíra Čejku, který nastoupil funkci tajemníka Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě.

22. ledna 1986 – rada projednala socialistický závazek města na rok 1986 včetně vyhodnocení závazku za rok 1985. Dále se zabývala zprávou o hodnocení činnosti poslanců, občanských výborů města i místních částí a komisí Městského národního výboru. Ve II. pololetí roku 1985 bylo Městskému národnímu výboru doručeno 8 stížností, které byly vyřízeny v zákonné lhůtě. Rada rovněž projednala a schválila plán činnosti Sboru pro občanské záležitosti na rok 1986. Rada též schválila tajemníka Měst NV s. Jaromíra Čejku do funkce oddávajícího obřadníka. Schválila rovněž jednostupňový projekt kanalizace na Podlouckého ulici o celkovém investičním nákladu 783 tis. Kčs.

5. února 1986 – zprávu o výsledcích inventarizace k 30. listopadu minulého roku. Rada též projednala opatření Okresního národního výboru č. 1339 k jednotnému systému programu soustavné péče o vybrané kulturní památky okresu Žďár nad Sázavou v období 8. pětiletky.

12. února 1986 – Rada projednala zprávu o opatřeních k řešení problematiky alkoholismu a jiných toxikománií. Schválila návrh politicko-organizačního zabezpečení oslav Vítězného února. Dále opatření rady Okresního národního výboru k plánu organizačně technického zabezpečení voleb 1986 do zastupitelských orgánů a schvá-

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie