O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 16

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ru na odkyselovací stanici pod Studnicemi. Na tyto práce byly organizovány brigády z řad občanů Maršovic, z nichž největší podíl měli soudruzi Stan. Stehlík a Fr. Ondráček. Celkem bylo za I. pololetí odpracováno 2.500 hodin, z toho 60 hodin mládeží. Při pomoci zemědělství bylo odpracováno 160 brig. hodin hlavně sběrem kamene z polí. Bylo rovněž upraveno 420 m2 zelených ploch, vysázeno 20 ks ovocných stromů, keřů a okrasných stromů. Při sběru odpadových surovin bylo odevzdáno 42,20 q papíru, textilu a železa. V kulturním dění byl proveden zájezd do divadla v Brně. Účastnilo se 20 občanů. Byly též uspořádány dvě taneční zábavy v přírodě pod patronací ZO SPO.

Ze zdravotních důvodů byl s. R. Doležal uvolněn z řad členů OV, kde zastával funkci místopředsedy. Místo něho byl navržen za člena OV s. Jos. Popelka a souhlas s jeho jmenováním proveden 27. 10. 1983. V důsledku této změny byla zvolena místopředsedkyní OV 3. 10. 1983 s. Jiřina Bartalošová.

V II. pololetí roku byly prováděny další práce na odkyselovací stanici Studnice – obklady, dlažba, bílení, nátěry, dokončení vodovodní instalace a terénní úpravy. Z důvodu výskytu nepředvídaných závad (prosakování vody z jímacích nádrží) nemohla být tato stavba dokončena v letošním roce. Po odstranění všech závad bude stavba předána do provozu v jarních měsících roku 1984. V tomto roce bylo na stavbě odpracováno celkem 2.651 brig. hodin, z toho ZO KSČ 2.006, 5 hod., ZO ČSPO 493 hod., SSM 136 hod., ostatní 70 hodin. Byla dokončena kanalizace u Plocků. Bylo zabudováno 5 uličních vpustí. Bylo též vyměněno 5 ks starých reproduktorů místního rozhlasu za nové. V podzimních směnách Nár. fronty se pomoc občanů soustředila na zemědělství (sběr slámy a brambor), úklid kolem veřejných budov a čekárny ČSAD i rod. domků – celkem 606 hodin. V závěru roku se uskutečnila vánoční besídka pro děti.

 

Nová Ves

V Nové Vsi v roce 1983 pracoval aktivně občanský výbor. Jeho schůze se konaly pravidelně každý měsíc. Uskutečnilo se 5 agitačních dnů, byly provedeny 3 rozhlasové relace (Únor, máj, VŘSR). OV společně se ZO KSČ zorganizoval oslavu k MDŽ a k VŘSR.

Při jarních směnách Národní fronty 16. a 23. 4 1983 bylo odpracováno 782 brigádnických hodin při úklidu obce. Pozornost byla zaměřena hlavně na sběr železného šrotu, úpravu parku na návsi, vysázení lip, přemístění propag. panelu. Při směnách 13. a 14. srpna 1983 bylo při žňových pracích odpracováno občany celkem 173 brigádnických hodin. Při sběru odpadových hmot bylo sebráno a odevzdáno 4 t železného šrotu. Z dalších činností byla provedena oprava sběrny mléka (nová střecha, opravena vnější i vnitřní omítka, natření oken a dveří). Při těchto pracích bylo odpracováno 186 brig. hodin. Rovněž byl proveden nátěr plechové části střechy kulturního domu což představovalo 56 brigádnických hodin. Při podzimních směnách Národní fronty bylo odpracováno celkem 476 brig. hodin. Po celý rok byl prováděn pravidelný úklid čekárny ČSAD, kulturního domu, parku a zelených ploch – vše brigádnicky v počtu 320 hodin. Tělovýchovná jednota odpracovala při údržbě a drobných pracech na fotbalovém

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie