O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 153

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

prací, který upřesňoval jednotlivé etapy výstavby jmenovaných akcí. Každý měsíc byla prováděna kontrola plnění úkolů jak v základní organizaci, tak i MV NF a občanském výboru. Podle postupu jednotlivých prací byly určovány úkoly pro zajištění dalšího zdárného průběhu akcí. Velkým problémem byly nástupy odborných řemesel od národních podniků, kde nebyly dodržovány dohodnuté termíny. Bylo též špatné zajištění odpovídající mechanizace pro výkopové práce na rekonstrukci vodovodu dolního konce obce. Mimo opravy komunikací po opravě vodovodu (horní konec), kde se nepodařilo zajistit podnik, který by opravu provedl byly všechny plánované akce splněny. Celkem bylo odpracováno 23.061 brigádnických hodin. Do brigádnické výpomoci se zapojila převážná většina občanů obce. Oslava 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou se uskutečnila dne 9. května 1985 v 19.00 hodin v Kulturním domě. Po slavnostním projevu a kulturním pořadu byl uskutečněn lampionový průvod dětí a mládeže. JZD Vzlet Nové Město uvolnilo místnosti v KD – jedna místnost byla předána ZO SSM. Knihovníkem obce je s. Lácha. Jeho práce, hlavně pak práce s mládeží je hodnocena velmi dobře. Počet výpůjček činil 2.420 t. j. o 902 více než v minulém roce. Počet čtenářů je 112, t. j. 32 % počtu obyvatel. S. Lácha provedl v tomto roce v knihovně 19 besed a 37 výstavek nových titulů knih.

Studnice

Činnost občanského výboru se řídila plánem práce na rok 1985. V zimních měsících roku byli občané spokojeni s udržováním silnic, ale mnohokrát byly řešeny připomínky na odklízení sněhu a prohrnování komunikací přímo v obci o které se stará Plemenářský podnik – Fryšava. Občanský výbor rovněž řešil žádost státního statku Brno o další výstavbu školícího a rekreačního střediska (kladně). Jarních směn Národní fronty se zúčastnilo 14 občanů kteří odpracovali 180 brig. hodin v hodnotě díla 1.350 Kč. Bylo upraveno 250 m2 zelených ploch, 400 m2 bylo nově oseto trávou a vysázeno 6 kusů okrasných stromků. V letních měsících se občané zúčastnili výpomoci formou brigádnické činnosti pro plemenářský podnik Žďár n/S. a rovněž i v podzimních měsících byla účast při sklizni brambor. Podzimní směny Národní fronty pruběhy ve znamení úklidu obce. Směn se zúčastnilo 20 občanů, bylo odpracováno 175 hodin, z toho mládeží 10 hodin. Vytvořená hodnota díla činila 2.187,50 Kč. Nejaktivnější složkou NF v obci je ZO SPO. V měsíci lednu provedla školení o protipožární prevenci, byla provedena kontrola a pravidelná údržba požární techniky. V březnu provedli členové ZO SPO preventivní prohlídky ve 13 obytných domech a 2 provozovnách. V Měsíci požární ochrany byla vyzdobena vývěsní skříňka ZO SPO a uspořádán Den otevřených dveří požární zbrojnice s ukázkami požární techniky. V měsíci červnu provedli členové ZO SPO místní námětové cvičení. K májovým dnům byla provedena vlajková výzdoba obce. 28. listopadu se konala veřejná schůze ZO KSČ na které byla zhodnocena brigádnická činnost ob-

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová