O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 149

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

funkcí hlasatele v místním rozhlasu s. Josef Novotný. 10. dubna 1985 se uskutečnila směna Národní fronty. Občané odpracovali celkem 150 hodin na úpravě veřejných prostranství, úklidu v okolí svých domků, ozelenili 50 m2 ploch. Při pracích na údržbě školy byla provedena výměna střešní krytiny, výměna rámů oken, opraven septik a část rozvodů elektrického proudu. Byly rovněž učiněny první kroky k odstranění tzv. divokých skládek v blízkosti obce. V rámci oslav 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou byli navrženi z obce k vyznamenání na slavnostním zasedání městských orgánů v Novém Městě na Moravě: s. F. Kopáček a K. Fuksa – pamětní medailí města a s. A. Němec a F. Polnický – čestná uznání. V rámci brigádnické pomoci zemědělství bylo odpracováno pro JZD Vzlet Nové Město na Moravě 148 brigádnických hodin při žňových pracích a 463 hodiny při podzimních pracích, převážně při sklizni brambor. Ke všem ideově-politickým akcím roku byla v obci provedena vlajková výzdoba, organizace NF vyzdobily svěřené úseky obce a vývěsní skříňky. Největší pozornost byla věnována oslavám 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Přes nevyhovující umístění místní knihovny se práce s knihou v obci stále zlepšuje. Ve 3. čtvrtletí roku nastala změna knihovnice. Místa se ujala s. Boh. Ptáčková. Počet výpůjček dosáhl čísla 292, počet čtenářů je v současné době 43, t. j. 8,5 % počtu obyvatel obce. Do příštího období se uvažuje o zabezpečení větší a vyhovující místnosti pro knihovnu.

 

Olešná

Občanský výbor společně se všemi obyvateli obce se v r. 1985 zabýval převážně v pokračování plnění úkolů volebního programu Národní fronty. Stěžejním úkolem bylo dokončení opravy školy, kde se hlavně jednalo o nátěr venkovní fasády a celkové dokončovací práce, včetně úklidu okolí školy a dokončení fasádnických prací na budově mateřské školy. Občané odpracovali na obou těchto akcích více než 860 brigádnických hodin. Poslední brigádou těchto akcí bylo 7. září 1985 odstranění lešení na budově mateřské školy a generální úklid v okolí školy. Občané se rovněž zúčastnili jarních směn NF, které už tradičně byly zaměřeny na úpravy okolí bydlišť občanů, na úpravy veřejných prostranství, ozelenění ploch, výsadbu nových stromů a okrasných keřů a na úklid komunikací po zimním posypu. Potěšujícím jevem těchto směn byla početná účast dětí a mládeže. Rovněž při žňových pracích odpracovali občané 310 brigádnických hodin a zúčastnili se též pomoci při sklizni slámy a sběru brambor. Z ideově politických akcí byla největší pozornost zaměřena na oslavy 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. V obci byly provedeny dvě besedy s pamětníky za velké účasti obyvatel včetně mládeže. Ve slavných májových dnech byla provedena slavnostní výzdoba celé obce vlajkami, transparenty a panely. Dlouholetým knihovníkem v obci je s. Jínek. V tomto roce uspořádal sám na ideově-politická témata roku v knihovně čtyři

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková