O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 148

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

19. května 1985 se pořádal již 5. ročník pochodu Křídla – Pernštejn, kterého se zúčastnilo 76 účastníků. V podzimních směnách Národní fronty při pomoci zemědělství bylo odpracováno 230 brigádnických hodin. Místní knihovnu vede s. Pitková. Počet výpůjček dosáhl v tomto roce 4.508, tj. o 49 více než v loňském roce. Počet čtenářů je 170, je to 60,5 % počtu obyvatel obce. V rámci místní knihovny bylo uspořádáno devět besed a 12 výstavek k propagaci dobré knihy.

 

Maršovice

V Maršovicích bylo v r. 1985 v akci „Z“ neinvestičního charakteru pokračováno v terénních úpravách na veřejných pozemcích – tj. byla navezena hlína mezi Danielovými a Plockovými, nasazena skruž na spojovací šachtě. Terén byl urovnán a osázen trávou. Před prodejnou Jednoty byla Technickými službami provedena úprava komunikace. Byly též odstraněny závady na překopech po vodovodních přípojkách na ulici Maršovské. V nové části obce bylo dokončeno zakruhování vodovodu SBD Vrchovina Nové Město. Na loukách pod Rychtou bylo započato se stavbou fotbalového hřiště TJ Nové Město na Moravě, které bude sloužit jak pro účely TJ, tak pro veškerou mládež Maršovic. Hřiště budou rovněž využívat místní požárníci a požárníci z Nového Města na Moravě. 27. ledna 1985 se v obci uskutečnily tradiční párkové závody dětí a mládeže. Zúčastnilo se 48 malých závodníků, kterým byly rozdány ceny v hodnotě 700 Kčs od jednotlivých společenských organizací. Ke všem ideově politickým výročím roku byly provedeny výzdoby formou vlajkoslávy, třepetalek, panelů a transparentů. Dne 8. března 1985 byla uskutečněna v rozhlase obce relace k Mezinárodnímu dnu žen. V měsíci březnu se uskutečnila beseda o józe, která byla občany, převážně ženami, hojně navštívena. Ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou byli v rámci oslavy městských orgánů vyznamenáni tito občané obce: s. R. Doležal a F. Ondráček – pamětní medaile, s. J. Sláma a B. Svobodová – čestná uznání (dne 30. 5. 1985 v MKD Nové Město). K Mezinárodnímu dnu dětí byla uspořádána besídka s programem a pohoštěním. Negativem celé akce byla malá účast dětí. V rámci brigádnické činnosti směn Národní fronty byla provedena lesní brigáda na vysazování stromků, občané pomohli 236 hodinami práce na žňových pracích a 360 hodinami při sklizni brambor pro JZD Vzlet Nové Město na Moravě. Členové ZO SSM v Maršovicích vyčistili a upravili potok. V měsíci listopadu bylo v sále nad Jednotou zahájeno cvičení s hudbou pro dívky a ženy. Vedoucí cvičení se stala s. Ondráčková.

 

Nová Ves

Veškerá činnost občanského výboru v Nové Vsi byla roce 1985 motivována nejvýznamnější událostí roku – 40. výročím osvobození Československa Sovětskou armádou. Výbor přijal opatření ke zkvalitnění výzdoby obce ke všem ideově-politickým oslavám roku a prostřednictvím pověřených funkcionářů svých i organizací Národní fronty ji kontroloval. Na veřejné schůzi ZO KSČ a OV dne 22. 3. 1985 byly přijaty socialistické závazky zaměřené převážně na zlepšení vzhledu obce, opravy budovy školy a šetření elektrickou energií. Za zesnulého s. Menšíka byl pověřen

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková