O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 146

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

při vysazování lesních stromků, žňových brigádách a pomoci zemědělství při sklizni brambor. Při jarních směnách Národní fronty dne 27. dubna 1985 bylo občany odpracováno 145 brigádnických hodin. Pro JZD Vzlet Nové Město na Moravě odpracovali občané 65 hodin. Bylo upraveno 200 m2 zelených ploch a 50 m2 ploch bylo nově oseto. V okolí hřiště vysázeli členové mládežnické organizace 15 stromků. ZO ČSČK již tradičně vyhlásila sběr textilu a léčivých rostlin, kterých se převážně aktivně zúčastnila školní mládež. Členové ZO SPO dali do pořádku, upravili a vyčistili vodní nádrž. Byla též uspořádána pouťová zábava, pro děti tradiční dětský karneval. Ve spolupráci ZO ČSŽ a OÚNZ Nové Město byla pro ženy uspořádána přednáška se všeobecnou zdravotní tematikou. Ke všem ideově politickým událostem roku byly v obci upraveny vývěsní skříňky organizací, byla provedena vlajková výzdoba a rozmístěny transparenty a panely. Ke 40. výročí osvobození provedl OV besedu spojenou s promítáním diapozitivů, které se zúčastnila většina obyvatel obce. K oslavě Mezinárodního dne žen se uskutečnila slavnostní besídka s kulturním programem dětí a mládeže pro ženy obce. V rámci oslav 40. výročí osvobození Měs NV v Novém Městě na Moravě byli oceněni tito občané Hlinného: s. Škarka – pamětní medailí, s. Bláha a s. Slezák čestným uznáním rady Měst NV a Mě VNF. Do budovy Občanského výboru byl za vydatné brigádnické pomoci občanů instalován nový kotel ústředního topení. Ze sportovních událostí obce si největší pozornost roku zasloužil hokejový turnaj mezi obcemi v působnosti JZD Vzlet Nové Město na Moravě, který uspořádal místní oddíl a ve kterém též zvítězil. V Hlinném po celý rok dobře pracovala místní knihovna pod vedením s. Kříže. Počet výpůjček v tomto roce dosáhl čísla 267, což je o 174 výpůjček více, než v loňském roce. Celkový počet čtenářů se ustálil na 21, což je 11,6 % počtu obyvatel. V průběhu roku instaloval s. Kříž celkem 10 ks nástěnek k různým výročím. Knihovna je vybavována návratnými soubory knih z Městské knihovny v Novém Městě na Moravě.

 

Jiříkovice

Činnost občanského výboru a občanů se v roce 1985 zaměřovala na brigádnickou činnost finančně nenáročnou a z hlediska potřeb obce nutnou. Tyto akce, stejně jako akce ideově politické byly prodiskutovány a schváleny na veřejné schůzi občanského výboru a byly motivovány nadcházejícím 40. výročím osvobození Československa Sovětskou armádou. 9. února 1985 se v obci uskutečnily „Párkové závody“ dětí a mládeže, kterých se za dobrých sněhových podmínek zúčastnila veškerá mládež obce. Ceny pro vítěze byly zakoupeny z prostředků základní organizace Socialistického svazu mládeže. 25. února 1985 se v zasedací síni Občanského výboru uskutečnila oslava k Vítěznému únoru za velké účasti občanů. Součástí oslavy byla beseda o budování obce od roku 1945 do současnosti s předvedením celé řady diapozitivů. Tuto akci připravil a uskutečnil s. Vališ. Pro velký úspěch a zájem dalších ob-

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková