O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 144

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

(hlásil s. Komínek). Po příjezdu jednotky bylo zjištěno, že hoří trám a část podlahy. Požár byl založen neznámým pachatelem. Jednotka v počtu 1+2 provedla likvidaci. 26. 11. - požár dřeva na prostranství Jm DZ v Novém Městě na Mor. Jednotka vyjela v počtu 1+1 a 1+3. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár trafostanice. 5. 12. - Ohlášen požár el. rozvaděče v tělovýchovném středisku N. Město. Po příjezdu bylo zjištěno, že byl požár již uhašen správcem tělovýchovného střediska.

 

  1. Výstavba města

 

Hlavní problém v rozvoji bytové soukromé výstavby v roce 1985 spočíval v nedostatku vhodných stavebních pozemků. Zpřísněná opatření na ochranu zemědělského půdního fondu měla za následek přerušení postupu výstavby na sídlišti Holubka a rovněž další vytipované ucelené lokality na okraji města přestaly být vlivem těchto opatření reálné. Stavebníci proto byli nuceni ve zvýšené míře využívat vhodné pozemky uvnitř města, nebo řešit svou bytovou situaci přestavbou stávajících rodinných domků se získáním nové bytové jednotky. Přes tyto problémy bylo ve vlastním městě dokončeno v období let 1981-85 celkem 49 nových bytů v rodinných domcích, z toho 45 v novostavbách a 4 formou přestavby stávajících objektů V jednotlivých místních částech byl obdobně jako ve městě největší překážkou výstavby nedostatek vhodných stavebních pozemků. Současně s tím působila i regulační opatření v soukromé výstavbě daná programem rozvoje individuální výstavby v okrese Žďár n/S, který preferoval při bytové výstavbě v nestřediskových obcích pouze pracovníky zemědělské a lesní prvovýroby. Z těchto důvodů byla i v jednotlivých místních částech většina bytů postavena jako dostavba uvnitř obce na vhodných prolukách, případně jako přestavba stávajících bytových i nebytových objektů. Soustředěná forma výstavby nebyla realizována v žádné okolní obci. Přes tato omezení bylo v uplynulém období v místních částech postaveno celkem 57 nových bytů, z toho 45 v novostavbách a 12 ve formě přestaveb. Celkové výsledky v rámci správního obvodu představují 157 nových bytů, získaných ve formě individuální bytové výstavby. Jsou ve svém součtu úměrné výsledkům v rámci celého okresu a překračují počty bytů plánované v této formě výstavby pro náš sídelní útvar. Nedostatečné možnosti v řešení bytové situace formou výstavby rodinných domků byly v potřebné míře kompenzovány rozšířením hromadné bytové výstavby – především výstavby družstevní. Dostatečná územní příprava umožnila plynule a v potřebném rozsahu řešit požadavky jednotlivých podniků, závodů i bytových družstev na realizaci podnikové bytové výstavby a výstavby družstevní na území města. V průběhu pětiletky byly postaveny 3 bytové bloky na ulici Budovatelů které v současné době tvoří samostatný komplex o 168 bytech. Nově byla zahájena výstavba v lokalitě Pod zastávkou, kde bylo již dokončeno 72 nových bytů. Na sídlišti Holubka pokračovala výstavba 4 by-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková