O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 14

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zelených ploch, 100 m2 bylo nově oseto. V okolí požární nádrže a hřiště bylo vysázeno 50 stromků. Z odpadových surovin bylo odevzdáno 8 q papíru a 10 q textilu. ZO ČSČK v Hlinném vyhlásila sběr léčivých rostlin, kterého se zúčastnili všichni členové. Byla též vyčištěna a opravena požární nádrž. Při této akci bylo občany v obci odpracováno 172 brigádnických hodin. Z kulturně výchovné činnosti byla uspořádána pouťová taneční zábava, pro děti pak dětský karneval. Pro ženy byl uskutečněn kurs šití. Byla též uspořádána lékařská přednáška s velkým ohlasem.

Ze sportovních akcí lze zaznamenat účast volejbalového družstva na turnaji „O pohár předsedy Měst NV“ v Novém Městě na Moravě. Družstvo Hlinného na tomto turnaji obsadilo hezké třetí místo.

Při žňových pracech bylo odpracováno pro JZD Slavkovice celkem 259 hodin. Dne 6. a 7. srpna 1983 oslavoval místní požární sbor 90. výročí svého trvání. Při této oslavě, které se zúčastnila celá obec i návštěvníci z okolí bylo provedeno ukázkové cvičení požárníků. Po oba dny se konaly ve večerních hodinách taneční zábavy s hojnou účastí obyvatelstva.

Budova školy, která byla dána k dispozici občanskému výboru se i nadále zvelebovala. Bylo odpracováno brigádnicky 120 hodin. V příštím roce budou údržbářské práce pokračovat. V tomto roce tedy skončila výuka ve školní budově a tím zanikla i existence školy v obci.

Veřejné schůze občanů proběhly pod patronací ZO KSČ a uskutečnily se 28. února a 25. října 1983 v zasedací místnosti OV.

 

Jiříkovice

Činnost občanů a občanského výboru v Jiříkovicích se v roce 1983 zaměřovala na takové akce, které nebyly náročné na finanční náklady. Zejména se činnost soustředila na úpravy veřejného prostranství, údržbu, na úklid obce a další akce na zlepšení životního prostředí.

Za spolupráce všech občanů bylo provedeno nové oplocení pomníku obětí I. a II. světové války. Dále byla provedena údržba a nátěry zábradlí u požární nádrže. V rámci rozšíření zeleně ve staré části obce byla provedena demolice staré požární zbrojnice, byl vybudován kratší úsek kanalizace. Občané odpracovali na směnách Národní fronty a pomoci zemědělství za rok 1983 více jak 1.225 brigádnických hodin. V tomto roce byl také splněn oprávněný požadavek občanů na odvoz popela.

Složky NF se v obci zapojují do všech akcí, nebo jsou jejich organizátory. Svaz požární ochrany každoročně pořádá ples a zúčastňuje se soutěží. Svazáci organizují lyžařské závody. K 35. výročí Února provedla MěK dvě přednášky s diafilmem. Také aktiv SPOZ pořádá každoročně „Odpoledne pro důchodce“ a jiné akce.

Dne 1. 7. 1983 podalo JZD Vzlet Slavkovice žádost o převod kulturního domu v Jiříkovicích do družstevního vlastnictví. Občanský výbor žádal, aby i nadále mohl být sál a jeho příslušenství využíván ke společenským akcím, na schůzovní činnost a pod.

 

Křídla

V roce 1983 bylo v Křídlech uspořádáno převážně zásluhou osvětové besedy 9 přednášek a besed a to zdravotní, protipožární, o dopravní bezpečnosti, o partyzánském hnutí na Vysočině a pod. Při těchto akcích bylo využito i filmů, při přednášce prof. Šimka z N. Města pak jeho ba-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie