O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 12

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sobování vodou pro Nové Město na Moravě do roku 1990.

Další pro občany významnou stavbou, byla prodejna potravin na Gottwaldově ulici, kterou se podařilo zásluhou brigádnické výpomoci mnoha občanů města dokončit v srpnu 1981 v hodnotě díla 3.776 tis. Kčs. Město tak získalo 280 m2 prodejní plochy na území soustředěné bytové výstavby a vyřešilo otázku zásobování potravinami v centrální části města. Od července 1982 slouží rovněž občanům nově postavený výdejní sklad plynu PB vybudovaný svépomocí v hodnotě díla 120 tis. Kčs. Pozornost byla současně věnována oblasti rekreace a turistického ruchu. Za vydatné pomoci místní TJ byla v prosinci 1982 uvedena do provozu turistická ubytovna na Studnicích s kapacitou 55 lůžek, restaurací, vinárnou a klubovnami v hodnotě díla 4.889 tis. Kčs. Pro zimní sezónu 1981-82 byl rovněž uveden do provozu 350 m dlouhý lyžařský vlek Bednářovec provedený svépomocí nákladem 168 tis. Kčs. Další rozsáhlou stavbou, krytou ze sdružených prostředků místních podniků a závodů, byla stavba nové mateřské školy pro 120 dětí na Žďárské ulici. Komplex dvou školních pavilonů, technického bloku a stravovacího zařízení včetně rozsáhlého areálu zahrady vybudovali občané za vydatné pomoci místních podniků, jejichž úkoly byly pravidelně projednávány s vedením organizací a zakotveny v pevném harmonogramu postupu prací. Prostřednictvím poslanců, obč. výborů i společenských a zájmových organizací se podařilo také průběžně zajišťovat pravidelné brigády z řad občanů. Díky dobré spolupráci se všemi zúčastněnými se podařilo v září 1983 slavnostně předat tuto školu do užívání. Vytvořená hodnota díla činila 5.367 tis. Kčs.

V roce 1983 byly rovněž dokončeny další svépomocné akce jako např. prodejna zeleniny na Gottwaldově ulici v hodnotě díla 782 tis. Kčs, stavba střediska Svazarmu v hodnotě díla 1.427 tis. Kčs a čekárna ČSAD Vlachovice vybudovaná nákladem 29 tis. Kčs. Zejména prodejna zeleniny byla příkladem dobře zajištěné stavby. Díky včasnému předzásobení materiálem, dobrému organizačnímu zabezpečení a dostatečnému počtu prac. sil se podařilo stavbu ukončit více jak 6 měsíců před termínem. Na této stavbě bylo využito dobrých zkušeností a metod práce z předchozí stavby MŠ.

Hlavní úkoly účelové investiční výstavby byly pro tuto pětiletku stanoveny v oblasti základního školství. Stavbou jídelny I. ZŠ v objemu 1.918 tis. Kčs dokončenou v srpnu 1981 a přístavbou 6 tříd ZŠ o nákladu 1.931 tis. Kčs v březnu 1982 byly uspokojeny nejnutnější potřeby této oblasti. Formou účelové investiční výstavby byla rovněž postavena přístavba Technických služeb Měst NV v nákladu 1.466 tis. Kčs. Její dokončení v listopadu 1981 vyřešilo základní potřeby této organizace a vytvořilo odpovídající podmínky pro práci jejím zaměstnancům.

Značná pozornost byla věnována rovněž oblasti neinvestiční akce „Z“. V letech 1982-83 byl celkový fin. náklad u těchto akcí 2.044 tis. Kčs a celková vytvořená hodnota díla přesahovala 3 mil. Kčs. Touto formou byla zabezpečována především údržba a opravy kulturních a školských zařízení, údržba veřejných hřišť a prostranství, veřejných zdrojů pitné vody. Značné prostředky byly rovněž věnovány rekonstruk-

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie