O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 119

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

místopředseda ONV s. J. Picka, který zdůraznil, že kulturní politika v současnosti vychází ze závěrů XVI. sjezdu KSČ. Hovořil i o mimoškolní výchově a vzdělávání, rozvoji ZUČ, výstavnictví, o činnosti muzeí, kin, knihoven, SPOZ a dalších oblastech kultury. Součástí oslavy bylo udělení 29 čestných uznání rady ONV, odboru kultury ONV a OVOS. Mezi vyznamenanými byli i kulturní pracovníci z Nového Města na Moravě – Zdena Marková, Marie Hamžová, Blanka Daňková, Josef Večeřa, Jaromír Čejka a Miloslav Dvořák. V bohatém kulturním programu se přítomným představilo Horácké trio LŠU v Novém Městě na Moravě, děti z národopisného souboru Věneček ze ZŠ Vepřová a country skupina Králíci.

 

Vyhodnocení KTP

Jednou ze záruk splnění úkolů národního hospodářství je kvalitní organizace doprav a dobrý technický stav vozidel. Ke zlepšení situace na tomto úseku výrazně napomáhají klasifikační technické prohlídky motorových a přípojných vozidel. Slavnostní vyhodnocení této celokrajské akce bylo Krajskou správou SNB v Brně svoláno na čtvrtek 31. října 1985 do Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Součásti jednání bylo i vyhodnocení KTP za rok 1985. Na návrh náčelníka KS SNB udělil náčelník správy pořádkové a dopravní služby MV ČSR čestné uznání 15 organizacím, mezi nimi i Jihomoravským státním lesům – lesnímu závodu Nové Město na Moravě a JZD ČSLA Vzlet Nové Město na Moravě.

 

Vyznamenání kp.t J. Gabrielovi

V úterý 5. listopadu 1985 přijal vedoucí tajemník OV KSČ s. J. Matyáš pracovníka Okresní správy SNB Žďár n/S. kpt. Josefa Gabriela, aby mu při příležitosti jeho životního jubilea – 55. narozenin – předal čs. vyznamenání – medaili „ Za obětavou práci pro socialismus“. Od roku 1973 do roku 1981 byl členem MěV KSČ v Novém Městě na Moravě. Od roku 1974 je předsedou ZO KSČ na pracovišti a členem okresního štábu LM. Jeho dlouholetá práce byla již m. j. oceněna státními vyznamenáními „ Za službu vlasti“ a „ Za zásluhy o obranu vlasti“ a mnoha čestnými uznáními a medailemi. Slavnostnímu přijetí byla přítomna manželka jubilanta, náčelník OS SNB pplk. Miloslav Bezouška a další soudruzi.

 

Zahájení měsíce přátelství

7. listopadu 1985 byl slavnostně zahájen Měsíc československo-sovětského přátelství a oslava 68 výročí VŘSR před MKD v Novém Městě na Moravě. Po státních hymnách a zahájení přednesl projev předseda SČSP s. Antonín Sláma. Poté následovala recitace a první část oslavy byla zakončena Internacionálou. V druhé části oslavy se účastníci odebrali v lampiónovém průvodu dětí a mládeže na hřbitov, kde byly položeny věnce k hrobům osvoboditelů. Večer byl zakončen ohňostrojem příslušníků LM.

 

Oslava 89. výročí narození K. Gottwalda

21. listopadu 1985 se v místním kině uskutečnil vzpomínkový večer k 89. výročí narození Klementa Gottwalda. Po slavnostním projevu o životě a díle K. Gottwalda následoval krátký kulturní program jehož částí bylo i promítnutí českého dokumentárního filmu z let 1945-1948 „ Čas rozhodnutí“. Vzpomínkového večera se zúčastnilo asi 300 účastníků.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová