O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 115

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výchově. Čestná uznání OV KSČ byla udělena: Frant. Bradáčovi, Frant. Srnskému. Práce dobrovolných cvičitelů a funkcionářů, kteří více jak rok organizovali a zabezpečovali nácvik Spartakiádních skladeb v celém okrese a tak se podíleli na přípravách a provedení místních, okrskových a okresních spartakiády, ale i na zabezpečení dalších částí a akcí Československé spartakiády byla oceněna také Okresním národním výborem ve Žďáře n / S. Člen POV a předseda ONV ing. A. Žák předal v přítomnosti představitelů okresního výboru ČSTV čestná uznání rady ONV a plakety „Za zásluhy o budování okresu Žďár“. Čestné uznání rady ONV z našeho města převzala MUDr. Eva Mátlová, plaketa „ Za zásluhy o budování okresu Žďár“ byla předána Ivo Tulisovi.

 

Oslavy 350. výročí povýšení Města na město

Když v roce 1635 za pohnutých válečných dob kardinál Dietrichštejn povýšil městečko Nova civitas – Nové Město na město, mělo už za sebou více než třistapadesátiletou historii. Jaká je jeho současnost po uplynutí dalších 350 ti let, o tom se přijeli přesvědčit představitelé státních a stranických orgánů okresu i našeho města, rodáci a návštěvníci, kteří se ve dnech 13. – 15. září 1985 zúčastnili oslav 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na Město. Pro tyto oslavy byly již v závěru roku 1983 ustaveny a schváleny radou Měst NV a MěV KSČ následující komise oslav: k. hlavní ( předseda Jaromír Čejka), k. propagační (předseda Miloslav Dvořák); k. pro publikaci (předseda PHDr. M. Liedermann); k. politickoorganizační (předs. Božena Zvěřinová), k. finanční (předs. M. Koudelová). Tyto komise se v průběhu roku 1984 a 1985 mnohokrát scházely a řešily úkoly dané hlavní komisí oslav. V průběhu roku 1984 pak ještě vznikla komise kulturní za řízení Dagmar Palečkové. Nejnáročnější úsek práce byl pro všechny komise bezprostředně před samotnými oslavami. Propagační komise zabezpečila vytvoření šesti velkoplošných panelů s tématem 350. výročí, navrhla dva základní typy emblémů oslav, tisk plakátu, programu oslav, dopisní papír, tisk čestných i běžných vstupenek, programu Galakoncertu, tisk šesti grafických listů K. Němce, PF 1985, děkovné dopisy, provedla výzdobu jeviště i přísálí MKD k oslavám, vytvořila dekorace a rekvizity divadelnímu kroužku MKD k pořadu na oslavy atd. Komise pro publikaci města byla nucena pro nereálné termíny tisku opustit záměr publikace v rozsahu 200 stran a po dohodě s redakční radou Novoměstského zpravodaje připravit publikaci v rozsahu 40 stran. Komise finanční řešila zajištění finančních prostředků pro nutné výdaje (požadavky tisku, občerstvení hostů, atd.). Kulturní komise schválila jednotlivé scénáře kulturních programů v rámci oslav. Komise technicko-organizační řešila materiální zajištění jednotlivých akcí oslav. Ve dnech oslav byl pro stovky návštěvníků připraven bohatý program určený dětem i dospělým. Oba víkendové dny byly zahájeny slavnostními fanfárami z kopule gymnázia a věže kostela v provedení členů dechové hudby MKD za účasti asi 250 diváků a posluchačů. V MKD byl uveden program pro milovníky vážné hudby, konalo se zde zasedání městských orgánů, klubovny byly určeny setkání rodáků a přátel Nového Města na Moravě. Sobotní podvečer byl věnován galaprogramu, na kterém se představily soubory ZUČ MKD, žáky I. a II. ZŠ

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová