O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 107

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nemocnice v  lesní školce Zátoky a polesí Obora Velké Meziříčí, Měst NV a jeho zařízení v  polesí Obora Velké Meziříčí, pracovní kolektivy a BSP k. p. Chirana, n. p. Sport, OÚNZ ředitelství a další. Mimořádné ocenění zasluhují žáci a pracovníci SOUL, kteří se zavázali vysadit 200 stromků na jednu osobu.

 

Vatra vítězství

V  úterý 30. dubna 1985 se uskutečnilo v  18,oo hodin v  areálu městského koupaliště pálení Vatry vítězství spojené s  kulturním programem. Tato Vatra v  tomto roce znamenala také symbolické zapálení t. zv. „Spartakiádních ohňů“ na počest letošní Československé spartakiádě. Akci pořádal Městský výbor SSM společně se spartakiádním štábem. Pálení Vatry se zúčastnilo asi 250 občanů města – převážně školní mládeže.

 

Oslava 1. máje

Tak, jak se již stalo tradičním zvykem v  Novém Městě na Moravě, předcházela oslavám 1. máje výzdoba města, která v  tomto roce měla vlivem 40. výročí osvobození velice slavnostní ráz. Nebylo jediné instituce podniku, domu, které by nebyly vyzdobeny. Již od časného rána vyhrával městský rozhlas a zval občany města do slavnostního průvodu a k  manifestaci. Na 8.000 občanů Nového Města na Moravě a okolí se v  8,oo hod. sešlo před Městským kulturním domem, kde se vytvořilo čelo májového průvodu. Ten pak v  pestré směsici dětí, mládeže i dospělých prošel městem s  veselou a radostnou sváteční náladou. V  9 hodin započala na náměstí dr. I. Sekaniny manifestace pracujících. Po hymnách, zahájení, slavnostním projevu, zdravici a Internacionále defilovaly před čestnou tribunou alegorické vozy. Po skončení manifestace koncertovaly na náměstí spojené dechové hudby za velkého zájmu občanů.

 

Sovětští hosté májových oslav

Letošní prvomájový průvod byl ve znamení významných výročí našeho lidu, přehlídkou dnešního života Nového Města a současně příležitostí k  bilancování práce. Mezi těmi kdo přišli pozdravit slavnostní prvomájovou manifestaci byli hosté ze Sovětského svazu, členové partyzánského oddílu Zarevo. Partyzáni zpravodajsko-diverzního oddílu zvláštního určení Zarevo operovali na území Českomoravské vysočiny v  posledním roce II. světové války a podíleli se na osvobození Žďárska v  květnových dnech roku 1945. Z  desetičlenné skupiny partyzánů přijali pozvání V. F. Kadlec – náčelník štábu skupiny; Dr. G. V. Pavlovský, lékař skupiny; N.V. Bolotin, velitel diverzního oddílu; D. G. Kuleš velitel družstva; J.F. Uljev, radista skupiny; V. Samek, automatčík a F. Potůček, československý příslušník skupiny. Dále byl přítomen A. G. Smirnov, syn kapitána Smirnova, osvoboditele Nového Města na Moravě. V  květnových dnech tedy byli sovětští partyzáni našimi vzácnými hosty. Někteří z  nich se setkali poprvé po čtyřiceti letech, navštívili místa a osoby se kterými je spojují dávná přátelství. Seznámili se s  výsledky práce uplynulých čtyř desítek let v  Novém Městě na Moravě a okolí, navštívili největší podniky, JZD, besedovali s  žáky škol. Delegace se zúčastnila slavnostního zasedání stranických orgánů, Měst NV a organizací NF. Hostům byly předány pamětní listy Měst NV, udělené při příležitosti 40. výročí národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. V  podvečer

9. května byla delegace přítomna pietnímu aktu na novoměstském hřbitově, aby společně s  občany města položením

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková