O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 105

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zájezd pionýrů II. ZŠ

Pionýři 2. PS PO SSM II. ZŠ v  Novém Městě na Moravě navštívili na pozvání Okresní stanice mladých turistů a přírodovědců v  Opavě ve dnech 18. – 20. března 1985 okres Opava. Zástupci OSMTP je prostřednictvím diafonů s  následujícími besedami a praktickými ukázkami seznámili s  činností opavských pionýrů na úseku turistiky a ochrany přírody, dále s  výstavními expozicemi Slezského muzea, Domu umění v  Opavě a arboreta v  Novém Dvoru u Opavy. Nejsilnějším zážitkem však byla prohlídka památníku ostravské operace v  Hrabyni. Monumentální architektura památníku, zasvěcený komentář průvodce a obdivuhodný polyekran z  průběhu osvobozovacích bojů na Ostravsku v  závěru II. světové války zapůsobil silným dojmem na novoměstské pionýry. Tato akce byla motivována přípravou oslav 40. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou.

 

Pořad „Nejkrásnější máj“

Ve čtvrtek 28. března 1985 se novoměstské veřejnosti ve zcela zaplněném sále Městského kulturního domu poprvé představil Vojenský umělecký soubor hrdiny SSSR kpt. Jána Nálepky z  Bratislavy v  pořadu „Nejkrásnější máj“. V  programu, který byl motivován slavnými květnovými dny před čtyřiceti lety vystoupil čtyřicetičlenný orchestr, více než padesátičlenná baletní skupina a řada sólistů, z  nichž je nutno jmenovat alespoň populární zpěvačku Evu Biháryovou.

 

Den učitelů

28. března byl na novoměstských školách oslaven tradiční Den učitelů. Výchovní pracovníci oslavili ve svých kolektivech svůj svátek za účasti jednotlivých funkcionářů a vedoucích odborů Městského národního výboru v  Novém Městě na Moravě. II. ZŠ pro tuto příležitost vydala tiskem vkusná blahopřání. Představitelé Měst NV poděkovali učitelům našeho města za jejich péči a výchovu budoucí generace.

 

Jarní směny „NF“

Tak jako v  minulých letech vyzval Městský národní výbor v  Novém Městě na Moravě všechny občany města k  tradičním Jarním směnám Národní fronty a k  mimopracovní aktivitě občanů na počest 40. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou a 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město. Výzvy k  brigádnickým akcím společně se záznamy o hlášení odpracovaných brig. hodin byly formou tištěných plakátků zaslány poštou do všech domácností města.

 

Studentská vědecká konference

K  poctě 40. výročí osvobození naší vlasti uspořádalo Gymnázium nár. umělce Vincence Makovského v  Novém Městě na Moravě dne 4. dubna 1985 již VIII. ročník studentské vědecké konference. Za početné účasti převážně studentů školy přednesli žáci školy před komisí své studijní práce ze čtyř vědních oblastí: I. Matematika, chemie, fyzika; II. Biologie, zemědělství, ochrana životního prostředí; III. Teorie umění, pedagogika, psychologie; IV. Historie, aktuální otázky budování socialismu, teorie a praxe SSM.

 

Oslavy 40. výročí SNB

Československou a sovětskou státní hymnou byly v  pátek 19. dubna 1985 v  Kulturním domě v  Jámách zahájeny oslavy 40. výročí Sboru národní bezpečnosti. Potleskem přivítali příslušníci SNB mezi sebou delegaci okresních stranických a státních orgánů vedenou členem KV a vedoucím tajemníkem OV KSČ J. Matyášem a delegací KS SNB Brno mjr. M. Ševelou. Náčelník OS SNB pplk. M. Bezouška ve svém vy-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková