O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 104

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rel Daněk, CSc; Potraviny – ved. Anna Horáková, Chirana k.p. – ved. Josef Šolc; JZD Slavkovice – ved. Milada Bláhová a UP-IV. – ved. ing. Josef Lazárek. Mezi nejlepšími dílnami byl oceněn úsek Jasenice UP-IV. – ved. Jan Svoboda a lesní závod Nové Město – ved. Jan Chaloupek. Čestné uznání převzal k.p. Chirana, Měst NV Nové Město a občanský výbor Slavkovice.

 

Územní plán města

V  prvních měsících roku 1985 proběhlo připomínkové řízení k  návrhu nového územního plánu Nového Města na Moravě. Po seznámení širší veřejnosti s  tímto návrhem byl návrh územního plánu města vyvěšen v  prostorách městského kulturního domu ve dnech 6. – 21. března 1985. Občané města se s  tímto návrhem seznamovali zcela neformálně při pořádání veřejných kulturních a společenských akcí v  prostorách MKD. Plán byl vyvěšen na sedmi panelech s  názornými popisy a vysvětlivkami. Odhadem se s  plánem seznámilo 5.000 občanů města.

 

Ocenění pečovatelek ČSČK

V  Praze se v  měsíci březnu uskutečnilo slavnostní setkání spojené s  odevzdáním stříbrných odznaků „ Zasloužilá pečovatelka ČSČK II. stupně“. Předseda ČÚV ČSČK profesor MUDr. V. Víšek, DrSc., za přítomnosti místopředsedy ČNR Č. Adama a dalších hostů předal toto vyznamenání i dvěma pečovatelkám z  Nového Města na Moravě, Vlastě Librové a Marii Pařilové. Udělením těchto vyznamenání byla oceněna trpělivá a obětavá práce našich pečovatelek, které po dlouhou řadu let pomáhají těm, kteří pro stáří, nemoc či invaliditu tuto péči potřebují a bez níž by byl jejich život značně obtížný.

 

Okresní oslava MDŽ

U příležitosti oslav Mezinárodního dne žen byla v  pátek 8. března přijata v  reprezentačních prostorách Staré radnice ve Žďáře n /Sáz. delegace žen představiteli stranických a státních orgánů okresu. Tradičního setkání se zúčastnil člen KV a vedoucí tajemník OV KSČ Jindřich Matyáš a člen POV KSČ a předseda ONV ing. Antonín Žák. V  delegaci žen, ve které byly zastoupeny i ženy z  Nového Města na Moravě, byly přední pracovnice průmyslových a zemědělských podniků, školství, služeb, obchodu, orgánů a organizací, funkcionářky Svazu žen, poslankyně zastupitelských sborů, zástupkyně žen, které bojovaly proti fašismu v  partyzánských oddílech. Z  našeho města se tohoto setkání zúčastnilo devatenáct žen.

 

Přijetí žen na Jm KNV

8. března 1985 se rovněž zúčastnila u příležitosti MDŽ setkání s  předsedou Jm KNV Frant. Chabičovským s. Marie Jamborová – chirurgická mechanička k. p. Chirana, jako jedna z  delegátek okresu Žďár n/S. V  padesátičlenné delegaci předních pracovnic vnitřního obchodu, kterou přijal ministr obchodu s. A. Jakubík byla s. Emilie Pazderová, vedoucí prodejny obuvi v  Novém Městě na Moravě, která zastupovala pracovnice podniku Obuv Gottwaldov.

 

Veřejná stranická schůze

Městský výbor KSČ a základní organizace KSČ č. 1. a č. 2 v  Novém Městě na Moravě svolaly na čtvrtek 14. března 1985 veřejnou stranickou schůzi. Po zahájení a zodpovězení připomínek z  poslední členské schůze seznámil předseda MěV KSČ s. František Dvořák přítomné se závěry jednání stranických organizací při hodnotících schůzích. V  diskusi, která byla především zaměřena k  plnění volebního programu NF v  loňském roce, k  plnění úkolů Měst NV a jím řízených organizací vyplývajících ze závěrů 6. zasedání ÚV KSČ a k  činnosti jednotlivých společenských organizací NF vystoupil delegát OV KSČ tajemník s. Jaroslav Matějka.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková