O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 103

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dny hrál taneční orchestr ČSAD Velké Meziříčí. 30. března 1985 – fialkový ples pořádaný PS II. ZŠ v  Novém Městě na Moravě, k  tanci hrála skupina Syntéza. Tento ples již tradičně plesovou sezónu ukončuje. Všechny plesy sezóny byly hojně navštíveny a měly dobrou společenskou úroveň.

 

JPKVČ

Počátkem roku 1985 byl všem organizacím a podnikům města zaslán tak, jako v  minulých létech Jednotný plán kulturně výchovné činnosti města na jehož zpracování se tyto organizace podílely. JPKVČ se stal platným pomocníkem při plánování a koordinaci plánů činnosti ideově politické, kulturní, sportovní i jiné. Sestavení a konečnou úpravu plánu města zabezpečili pracovníci Městského kulturního domu v  Novém Městě na Moravě.

 

Novoročenky

Po létech stagnace v  této oblasti se v  letošním roce v  úvodu nového roku objevila celá řada novoročenek a to jak oficiálních, tak i soukromých. Tak se v  letošním roce presentovali přáním k  novému roku i předsedové Měst NV, MěV KSČ, MěV NF, ředitel MKD a jiní. Novoročenky měly dobrou výtvarnou úroveň i kvalitní tisk a byly všeobecně přijaty kladně.

 

Slavnostní večer k  37. výročí Února

V  pondělí 25. února 1985 se uskutečnil ve velkém sále Městského kulturního domu v  Novém Městě na Moravě slavnostní večer ke 37. výročí Vítězného února. Na úvod zazněla čs. státní hymna, v  zahajovacím projevu přivítal předseda MěV KSČ s. Fr. Dvořák delegaci zasloužilých členů strany novoměstských základních organizací KSČ a příslušníků Lidových milicí z podniků a závodů Nového Města na Moravě. Poté jim pionýři II. ZŠ předali květiny a upomínkové dárky. Politický náčelník okresního štábu Lidových milicí s. ing. J. Dlabač ve slavnostním projevu připomněl význam Únorového vítězství v  novodobých dějinách Československa a seznámil přítomné s  průběhem událostí v  počátku roku 1948 na Novoměstsku. V  kulturním programu v  komponovaném literárně-hudebním pásmu vystoupili členové Národního divadla v  Praze, zasl. umělci Josef Mixa, Otakar Brousek a Miloslav Šalík, sólista AUS Víta Nejedlého. Téměř pět set přítomných novoměstských občanů se zájmem vyslechlo vysoce politicky angažovaný pořad z  originálních nahrávek archivu čs. rozhlasu a úryvků z  děl. M. Pujmanové, K. Čapka, J. Drdy, F. Halase, F. Hrubína, V. Nezvala, V. Dobiáše a dalších. Slavnostní večer byl ukončen Internacionálou.

 

Ocenění nejlepších pracovníků

Kulturní dům 35. výročí osvobození v  Bystřici n/P. byl také místem konání slavnostního zasedání okresních stranických a státních orgánů. Referát k 37. výročí únorového vítězství přednesl člen KV a vedoucí tajemník OV KSČ Jindřich Matyáš. Tajemník OV KSČ Jan Doubek seznámil přítomné se jmény nejlepších kolektivů, jednotlivců a příslušníků Lidových milicí v  rámci plnění celookresního závazku a předal ocenění. Z  našeho města byli oceněni: Státní vyznamenání „Za zásluhy o LM I. stupně“ převzal Vladimír Carda a za „Službu vlasti“ Jaroslav Hradešínský. Čestné uznání okresních orgánů převzali jednotlivci: Emilie Bílá, František Kosek, doc. MUDr. Miroslav Mann, CSc., Peter Petrilák, Ludvík Staněk, Zdeněk Vogel. Mezi nejlepšími zlepšovateli byl oceněn Václav Vrba. Čestné uznání bylo uděleno také nejlepším komplexně racionalizačním brigádám a brigádám socialistické práce, nejlepším provozům, dílnám a střediskům BSP: Sport n.p. – ved. Ján Hudák; oddělení tělovýchovného lékařství – ved. MUDr. Ka-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková