O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 100

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

důrám. S. Frant. Srnský, předs. TJ – hovořil k problematice tělesné výchovy a sportu. S. RSDr. Jar. Kosek, taj. ONV – z pověření ONV předal zlatou plaketu ONV s. Janu Oppeltovi za zásluhy o rozvoj okresu Žďár n/ S. Poděkoval mu za jeho práci, kterou ve funkci místopředsedy Měst NV vykonal. S. Jan Oppelt poděkoval radě Měst NV a ONV za ocenění, kterého se mu dostalo. Poděkoval všem za dosavadní spolupráci v uplynulém volebním období. Popřál funkcionářům Měst NV hodně zdaru do jejich náročné práce v příštím volebním období. S. Jan Oppelt nastoupil od 1. 1. 1986 funkci předsedy Okresního výboru Svazarmu ve Žďáře n/ S.

 

Sbor pro občanské záležitosti

Činnost Sboru pro občanské záležitosti v Novém Městě na Moravě byla v roce 1985 podložená koncepcí rozvoje činnosti na jeden rok. Na pravidelných měsíčních schůzkách se scházeli vedoucí sekcí, vedoucí pomocných aktivů z obcí a aktivisté ze závodů, škol, podniků a ostatních institucí. V současné době má sbor pro občanské záležitosti Měst NV v Novém Městě na Moravě 70 členů, kteří pracují v 8 sekcích. Z tohoto počtu působí v samotném Novém Městě 28 členů, 30 členů v pomocných aktivech na vesnicích a 12 členů v aktivech na závodech a podnicích. Pomocné aktivy zajišťovaly celou rozsáhlou činnost ve svých obcích. Tyto aktivy dosahovaly velmi dobrých výsledků, stejně jako aktivy na závodech, které zajišťují především oslavy pracovních jubilejí, odchody do důchodu a jiné slavnostní události pracovního charakteru. Rok 1985 proběhl ve znamení oslav 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a tímto významným výročím byla motivována i činnost SPOZ. Kromě běžných občansko-společenských slavností a obřadů byla v tomto roce upřena též pozornost na organizaci a zajišťování netradičních akcí, které byly rovněž zakotveny v socialistickém závazku města. Byly to besedy s přímými účastníky partyzánského odboje, zasílání pozdravných dopisů zasloužilým členům Komunistické strany Československa, návštěvy osaměle žijících občanů v Novém Městě na Moravě, péče o hroby rudoarmějců, zasílání blahopřejných dopisů občanům narozeným v květnu 1945, zvýšení počtu individuálních vítání dětí do života, den zletilosti, nová socialistická tradice – uvítání vyučenců do řad dělnické mládeže v n. p. Sport atd. Členové Sboru pro občanské záležitosti při Měst NV v Novém Městě na Moravě se podíleli při realizaci pietního aktu na náměstí k 45. výročí umučení JUDr. Ivana Sekaniny v koncentračním táboře a při odhalení pamětní desky národního umělce Vincence Makovského k 85. výročí jeho narození a pietním aktu u umělcova hrobu. SPOZ se též podílela na organizaci a uspořádání dvou významných občanských pohřbů – spisovatele – zasloužilého umělce Josefa Věromíra Plevy a akademického malíře Bohumila Puchýře. Veškerá činnost SPOZ při Měst NV v Novém Městě na Moravě byla v roce 1985 kladně hodnocena radou ONV. Za tyto výsledky byl sbor navržen k udělení krajského vyznamenání „Sbor 40. výročí Osvobození“.

V průběhu roku 1985 zorganizoval a provedl SPOZ v našem městě tyto akce: občanské sňatky (počet 120); vítání dětí do života (39); z toho

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová