O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sportu mládeže v Novém Městě a vyhodnocení socialistického závazku za r. 1977 na počest 60. výročí VŘSR. Ukládá radě Měst NV dvakrát ročně hodnotit plnění socialistického závazku na rok 1978 a provádět kontrolu plnění plánu a rozpočtu Měst NV jednou za čtvrtletí. Komisím ukládá zajistit doplnění vlastních plánů práce o úkoly, vyplývající z plánu práce rady a pléna Měst NV a vyšších orgánů. Plenární zasedání ruší Jednotný klub pracujících (osvětovou besedu) a zřizuje Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě jako zařízení Měst NV od 1. ledna 1978. Ukládá radě Měst NV projednat a schválit Statut Městského kulturního domu včetně organizačního řádu do 31. ledna 1978, zajistit řádné provedení fyzické inventury zařízení a materiálu rušeného zařízení s předáním Městskému kulturnímu domu, vyřešit jeho kádrové obsazení a projednat s hospodářskými a společenskými organizacemi finanční a materielní zajištění jeho provozu.

Život kulturní

S dokončením stavby Kulturního domu a jeho uvedením do provozu uzavřelo se mnohaleté období velmi omezené kulturní činnosti. Vedle některých objektivních příčin byl to především nedostatek vhodné budovy s prostory pro rozvíjení kulturního života; chyběl především divadelní a koncertní sál pro větší a náročnější umělecké podniky, ale i další místnosti, v nichž by bylo možno uskutečňovat osvětové a vzdělávací akce. Tento závažný problém byl vyřešen Kulturním domem. Bude nyní záležet na vedení a zaměstnancích Kult. domu, ale i na ochotných pomocnících z řad zájemců o kulturní práci, aby se krásné, vkusné a účelné prostory nové budovy naplnily životem a čilým pracovním ruchem. Rok 1977 byl k tomu prvním krokem, v němž se získávaly poznatky a zkušenosti.
Kulturní život města usměrňoval velmi obsáhlý a pečlivě zpracovaný Jednotný plán kulturně výchovné práce, který ve spolupráci se všemi kulturními a osvětovými institucemi připravila školská a kulturní komise Měst NV. Je velmi podrobný a zachycuje všechny akce kulturněpolitického života, rozdělené po měsících a týdnech, s poznámkou, kdo je zajišťuje. 25)

Vzpomínkový večer na V. Makovského
Dne 7. ledna uspořádalo gymnázium nár. umělce V. Makovského ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel školy, Horáckým muzeem a Horáckou galerií v aule školy vzpomínkový večer k 10. výročí úmrtí národního umělce V. Makovského. 26) V pořadu vysoce hodnotného večera vzpomínal na umělce prof. Rudolf Puchýř, z knihy J. V. Plevy Přátelé byl přečten úryvek Chvilky s Vincou, přednesen Halasův esej Já se tam vrátím a recitována Křičkova báseň Doma. Studentský pěvecký soubor gymnázia, řízený profesorkou N. Popelkovou a na klavír doprovázený učitelem lidové školy umění J. Hradeckým zazpíval Dvořákův ženský sbor Šípek, Janáčkovu Kačenu divokou, Simonův To naše stavení, Blatného Tam u nás v horách a Smetanův Západ. Recitovali prof. dr. B. Brabec a studenti M. Křížová a Z. Albrecht. Večer připravený prof. J. Černou a M. Popelkovou měl vysokou obsahovou i reprodukční úroveň a byl plnou aulou přijat s plným pochopením.

Racinova Faidra
Dne 9. ledna sehráli členové Národního divadla v Praze v režii zasloužilého umělce Karla Jerneka klasickou trage Jeana Racina Faidra. Hráli: Jiřina Petrovická, Bořivoj Navrátil, Miroslav Doležal, Eva Klenová, Jana Březinová a Soběslav Sejk. Byl to velký divadelní večer; návštěvníků 407. 27)

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková