O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 96

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

o Národních výborech ruší Jednotný klub pracujících a zřizuje se Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě. Návrh byl jednomyslně schválen.
Ad 11) Vedoucí správního odboru s. Albrechtová přednesla úvodní slovo k návrhu na pojmenování ulic v části města Holubka a Brožkův kopec. Pojmenováním se zabývala školská a kulturní komise na svém zasedání 26. října 1977, která po konzultaci s městským kronikářem Dr. Mikulcem navrhla pro nové ulice na Holubce pojmenování Čapkova, Fučíkova, Wolkrova, Olbrachtova a Bezručova, a na Brožkově kopci Lesní, Na výsluní, Zahradní a Polní. Rada Měst NV vyslovila na svém zasedání 23. XI. 1977 s návrhem souhlas. Plenární zasedání jej jednomyslně schválilo.
Ad 12) Diskuse se zaměřila na návrh městské organizace protifašistických bojovníků pojmenovat některé ulice v našem městě jmény bojujících nebo padlých v první a druhé světové válce (je už ulice Hájkova a Soškova), na zahájení provozu v mateřské škole v Monseově ulici, prodej kakaa v předvánoční době, malý zájem občanů o hodnotné podniky v Kulturním domě a poškozování jeho zařízení, na změnu předsedy občanského výboru č. 1, kde místo s. Zdražila nastoupil s. ing. Loučka, výzvu všem poslancům k odpovědnému plnění daných úkolů, stížnost na mnohé členy občanských výborů, kteří neplní povinnosti, které na sebe vzali, a poděkování všem občanům za přízeň projevenou městskému kinu v r. 1977 a zaměstnancům kina za jejich dobrou práci.
Ad 13) S. ing. Hošpes: převrácené sloupy na Dukelské ulici jsou majetkem Okresní správy spojů, která byla požádána o sjednání nápravy; v opravách hotelu Sport se bude pokračovat; Restaurace a jídelny byly požádány o nápravu; v jarním období bude provedena úprava terénu (kanály) v ulici Mírové; S. Albrechtová: připomínka k pojmenování ulic bude předložena školské a kulturní komisi a po projednání budou návrhy uplatněny při další výstavbě města. S. Sedlařík: mateřská škola bude uvedena do provozu asi od 1. II. 1978 pro nedokončení prací obkladačských a malířských. S. Dobiáš: problém je se zajištěním pracovníků pro mateřskou školu na Monseově ulici; prodej kakaa byl řízen ONV a Měst NV nebyla známa hodina prodeje; pro zkvalitnění práce občanských výborů bude třeba provést kádrové změny; občanům jde méně o kulturu v novém Kulturním domě, ale především o otevření restaurace, ta však bude sloužit veřejnosti jen omezeně; v kulturním domě není dostatek pracovníků (pouze 5) a od jeho otevření prošlo jeho zařízeními na 40.000 návštěvníků; diskusní příspěvek poslankyně ONV s. Křížové: kladně hodnotila projednání a schválení plánu a rozpočtu Měst NV na r. 1978 a výsledky splněného socialistického závazku v r. 1977; podle plánu Jednotné kulturně výchovné činnosti lze předpokládat, že kulturní činnost ve městě bude v r. 1978 daleko náročnější a hodnotnější; jménem ONV poděkovala poslancům a funkcionářům Měst NV a občanským výborům za jejich práci a popřála jim do nového roku zdraví a hodně úspěchů.
Ad 14) Jednomyslně schválené usnesení. Plenární zasedání schvaluje: 1) nový socialistický závazek města k 30. výročí Vítězného února, 2) plány práce Měst NV na rok 1978, 3) soubor opatření k zajištění závěrů 7. plenárního zasedání ÚV KSČ v oblasti uspokojování hmotných potřeb obyvatelstva, 4) návrh plánu a rozpočtu Měst NV na rok 1978 a 5) návrh na pojmenování nových ulic. Bere na vědomí zprávu o činnosti Střediska vrcholového

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková