O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tělesná výchova "  " na stránce kroniky, přednesl vedoucí střediska s. Honzl.
Ad 7) Všechny návrhy plánů práce pléna, rady, komisí a výboru lidové kontroly, jejichž plné znění tvoří přílohu k zápisu o zasedání pléna, byly schváleny bez připomínek.
Ad 8) S obsahem souboru opatření k otázkám zásobování a zajištění hmotných potřeb obyvatelstva seznámil poslance předseda komise obchodu a cestovního ruchu s. "  ". K zabezpečení úkolů k otázkám zásobování a zajištění hmotných potřeb obyvatelstva, stanovených v závěrech 7. plenárního zasedání ÚV KSČ k plnění usnesení XV. sjezdu strany, a k dalšímu rozvoji hmotné spotřeby a služeb v rámci Nového Města na Moravě jsou zaměřena tato opatření. 1) Na schůzích komise obchodu a cestovního ruchu bude hodnoceno dodržování rozvozních plánů a krytí objednávek a případné nedostatky budou řešit vedoucí prodejen přímo se členy spotřebitelských rad, kteří budou informovat orgán Měst NV. 2) Zajišťování důsledného dodržování fondovaných výrobků masa a masných výrobků. 3) Posílení a zdůraznění kontrolní činnosti spotřebitelských rad výboru lidové kontroly a komise za účelem odstranění nepoctivosti prodeje a poškozování spotřebitelů. 4) Zajištění soustavné kontroly dodržování stanovené prodejní doby v obchodech a provozní ve službách. 5) Prověření účinnosti práce spotřebitelských rad dohlížejících výborů a zaktivizování jejich činnosti. 6) Při vydávání souhlasu k uzavírání prodejen a provozoven místního hospodářství vycházet přísně ze zájmů spotřebitelské veřejnosti. 7) Kontrola zvyšování úrovně restauračních provozů a dokončení jednání s Restauracemi a jídelnami o zřízení jídelny samoobslužného typu v hotelu Německý. 8) Ke zkvalitnění zásobování potravinářskými a průmyslovými výrobky a zlepšení veřejného stravování svolávat dvakrát ročně zástupce obchodních organizací a provést zajištění letní a zimní sezóny. 9) Neustále projednávat se zástupci Okresního podniku služeb a místního hospodářství ONV nutnost budování dosud zastaralých a zaostalých služeb města, a to televizní opravnu, klempířství, elektroslužbu; zasklívací a rámovací službu, sklad plynu, obnovu a pedikuru; trvalý úkol služeb – výstavba domu služeb. 10) Dokončit jednání o vybudování prodejny stavebnin Jednoty. 11) Zkvalitnit činnost drobných provozoven Měst NV. 12) Zaměřit kontrolní činnost zejména na kvalitu, včasnost a místní dostupnost služeb pro obyvatelstvo. 13) Pravidelně hodnotit vládní usnesení ČSR č. 231/74 a dodržovat a přizpůsobovat provozní dobu prodejen, provozoven a služeb podle potřeb občanů.
Ad 9) Úvodní slovo k projednávanému schválení plánu a rozpočtu Měst NV na rok 1978 přednesl předseda finanční a plánovací komise s. Dvořák, který seznámil plénum se základními čísly rozpočtu. Příjmy. Globální dotace 5,592.000, subvence na účelovou investiční výstavbu 1,850.000, daň a poplatky 311.000, příjmy z činnosti rozpočtových organizací 2,227.000, doplňkové příjmy 250.000. Celkem 10,230.000. Výdaje. Investiční výstavba 1,850.000, místní hospodářství 1,122.000, školství 3,270.000, kultura 1,305.000, vnitřní správa skupina 1 1,276.000, skupina 4 910.000, vodní hospodářství 24.000, stavebnictví 150.000, doprava 630.000, zdravotnictví 538.000, práce a sociální věci 155.000. Celkem 10,230.000. Rozpočet je vyrovnán.
Ad 10) Předseda Měst NV s. Dobiáš seznámil plénum s návrhem, který se ve smyslu § 39, písmene D zákona č. 69/67 Sb.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková