O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 rodin. Na poslední veřejné schůzi bylo 564 občanů, což je největší účast ve městě vůbec. Zlepšila se spolupráce Měst NV se závody, školami a některými organizacemi Národní fronty; uzavřena dohoda mezi Měst NV a Měst V SSM o vzájemné spolupráci. III) Investiční část. Akce Z: mateřská škola v Monseově ulici 14.656 brig. hodin; přístavba I. ZDŠ 8.650; vodovod Brožkův kopec, Dukelská ul., Maršovice, Holubka 2.532. Neinvestiční část: údržba a úklid veřejného zařízení a prostranství 40.735 hod; údržba zeleně 29.715, údržba bytového fondu 11.350; ostatní pomoc v zemědělství a lesnictví 65.802. Celkem 147.602 brig. hodin. IV) SSM 3.102, Sokol 9.267, Svaz žen 1.138, SČSP 960, Svaz požární ochrany 3.931, Čsl. Červený kříže 1.028, Sdružení rodičů a přátel školy 495, Svazarm 3.128, Myslivecké sdružení 1.016, Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva 1.768, Svaz zahrádkářů 2.218, ostatní složky Národní fronty 15.808, občané 44.923, školy 54.813, průmyslové a zemědělské závody 30.900. Celkem 173.995. Vytvořená hodnota díla 2,179.943,75 Kčs. Založeno 25.199 m2 zelených ploch, vysazeno 318 ovocných stromů, 1802 okrasných stromů a keřů, květin a růží 1.867.
Celoměstský závazek občanů závodů, škol a společenských organizací Národní fronty na r. 1978, uzavřený na počest 30. výročí Vítězného února. Hlavní akce: výstavba domu potravin na Gottwaldově ulici, vodovodu Maršovice, mateřská škola na Žďárské ulici, kanalizace v ulici Jánská, úklid, údržba, zeleň, sběr šrotu. Hodnota závazku: 112.853 brig. hodin, hodnota díla 1,400.500 Kčs. Zásadním cílem závazku je důsledné uplatňování vedoucí úlohy strany, zdokonalení politickovýchovné práce všech orgánů Měst NV, organizací Národní fronty, zapojení občanů do veřejně prospěšné práce a prohloubení důvěry občanů k politice KSČ. Podstatnou část tvoří podpora akcí volebního programu Národní fronty, akcí Z a zkrášlení města. I) V politickovýchovné práci zahrnuje program plánu 398 přednášek, činnost agitačního střediska a agitačního střediska v Chiraně a 34 agitačních dvojic; návštěvnost 20.000 občanů. Dále 253 akcí kulturněvýchovných a 28 oslav výročí. Sportovních akcí 130. Na těchto akcích se bude podílet Městský výbor KSČ, Národní fronty a Měst NV a obě agitační střediska. Některé akce budou zajišťovat kulturní zařízení Měst NV, Kulturní dům a kino, sportovní TJ Sokol, Svazarm a komise pro mládež a tělesnou výchovu. II) Politickoorganizátorská práce: proškolení poslanců Měst NV a členů komisí, zvyšování politické a odborné úrovně mladých poslanců a rozvinutí soutěže občanských výborů. Bude zajištěno osm veřejných schůzí, šest plenárních zasedání Měst NV, dvaasedmdesát schůzí občanských výborů, čtrnáct besed s mládeží a stodevadesát ostatních akcí veřejně politických a výchovných. III) Ekonomická činnost. Investiční 13.613 brigádnických hodin, hodnota díla 142.936 Kčs. Neinvestiční – úprava a úklid veřejných prostranství, údržba sportovišť, vzhledu a okolí závodů, veřejných budov a prostranství, čistota koupališť, rybníků a studní, udržování města a pomoc při výzdobě, údržba zeleně a úklid sadů a parků. Celkem 99.240 brig. hodin, hodnota 1,240.500 Kčs. všechny brigádnické hodiny budou odpracovány zdarma. Z celkového počtu hodin bude odpracováno na akcích volebního programu Národní fronty 52.376, na péči o zeleň 26.432, na pomoc zemědělství a lesnictví 1.600 a na ostatních akcích 32.445. Podrobné a úplně znění závazku je v příloze k zápisu plenárního zasedání.
Ad 6) Hodnocení střediska vrcholového sportu mládeže; zprávu, jejíž podstatné části jsou zapsány v kapitole

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková