O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

opatření k rozšíření sítě odběratelů v komisích, občanských výborech a mezi pracovníky aparátu Měst NV. Vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 236/03 ze 17. XI. 1977 ke zprávě o plnění plánu a hospodaření národních výborů za I. – III. čtvrtletí 1977; k zabezpečení plnění plánu a rozpočtu Měst NV za r. 1977 uložila vedoucím odborům a vedoucím organizací Měst NV řízených potřebné úkoly. Na schůzi 14. prosince projednala zhodnocení plnění celoměstského socialistického závazku na r. 1977, návrh plánu práce rady a pléna Měst NV na I. pololetí 1978, návrh souboru opatření k zabezpečení 7. plenárního zasedání ÚV KSČ k otázkám zásobování obyvatelstva a přípravu programu plenárního zasedání Měst NV 29. prosince 1977. Různosti. Rada byla seznámena s výsledky periodické revize hospodaření měst NV a uložila vedoucím finančního a plánovacího odboru (v zastoupení s. Bělohradskou) zpracovat soubor opatření k zabezpečení odstranění závad zjištěných prověrkou revizním oddělením finančního odboru ONV s adresným určením odpovědnosti. Schválila zásady postupu při přidělování stavebních míst pro výstavbu garáží a složení hlavní a dílčích inventarizačních komisí pro provedení inventarizace u Měst NV a organizací jím řízených. Projednala usnesení ONV č. 252/02 z 1. XII. 1977 k návrhu politickoorganizačního opatření a časového postupu zabezpečení a provedení hodnocení nomenklaturních kádrů a ostatních pracovníků aparátu Měst NV, podniků a organizací národních výborů v okrese Žďár nad Sáz. v r. 1978. Konečně projednáno opatření rady ONV č. 255/01 z 1. XII. 1977 k Zásadám práce s mladými poslanci a obnovení hovorů národních výborů s mládeží; konstatování, že jsou zakotveny v plánech práce městských orgánů a jsou pravidelně hodnoceny.
Ad 4) Poslanec s. Novotný: v Dukelské ulici jsou převráceny sloupy telefonního vedení; dosud není zabezpečeno odstranění nebezpečí, způsobeného úplným zničením vedení; poslanec s. Chmelíček: po opravách na hotelu Sport zůstal na ulici nepořádek; poslanec s. Sedláček: je nutná úprava terénu a pískoviště u nádraží a v Mírové ulici.
Ad 5) Úvodní slovo ke zprávě měl tajemník s. Sedlařík. Obsahem celoměstského závazku bylo uskutečňování hospodářskoorganizátorských a kulturněvýchovných funkcí nových zastupitelských orgánů, cílem podpora a splnění i překročení úkolů volebního programu Národní fronty, splnění akcí Z, zvýšení politickovýchovné práce v rámci města, jeho zkrášlení, zvelebování a udržování v čistotě a v pořádku. Závazek byl rozdělen do pěti základních úkolů: I) Politickovýchovná a kulturní činnost, II) Politickoorganizátorská práce, III) Ekonomická činnost a akce mimo volební program, IV) Podíl organizací Národní fronty, občanů, závodů, škol a institucí. Celkový počet hodin uzavřených k plnění závazku činil 78.127 hodin, finanční hodnota 976.587 Kčs. I) Přednášek a politickovýchovných akcí bylo 493 s účastí 9839 občanů, akcí Sboru pro občanské záležitosti 187 (11.400), kina 68 /16.900, osvětové činnosti 457/38.834, ostatních akcí 205/21.500. Zlepšila se účast na kulturních akcích, dobrá byla práce agitačního střediska, oceněná uznáním KV KSČ. Pokračuje se v adaptaci domu pro mládež u Skuteckých. II) Veřejných schůzí bylo 8, účast 2.030, z toho mládeže 740; plenárních zasedání Měst NV 6/875/216; schůzí občanských výborů 60/850/90; hovorů s mládeží 31/2100; ostatních akcí 25/5000/2.500; sportovních akcí 180/21.300/11.000. V této oblasti nebylo dosaženo úspěchů. Máme nejslabší účast na veřejných akcích. Byla učiněna některá opatření (zvýšená činnost agitačních dvojic, letáčky do všech

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková