O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 92

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Sedlaříkovi. Dále výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených ve III. čtvrtletí 1977; uložila s. Špinarovi a ing. Hošpesovi sledovat výsledky plnění plánu a zaměřit se hlavně na akce Z a inženýrské sítě, budované v rámci komplexní bytové výstavby. Různosti. Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě, průběhu a výsledku doplňovací volby ve volebním obvodu ONV č. 22. Projednala návrh na změnu projektové dokumentace mateřské školy na Žďárské ulici z původního systému Velox na cihelné zdivo metrického formátu, zprávu o přípravě plánu komplexní bytové výstavby v 7. pětiletce, zprávu o výsledku mimořádné revize hospodaření Občanského výboru v Pohledci, usnesení plenárního zasedání ONV č. VII/77 ze 27. X. 1977 o vývoji kulturně výchovné práce a zájmové umělecké činnosti v působnosti národních výborů v okrese a vytýčení dalších úkolů; uložila s. Albrechtové rozpracovat výsledky tohoto zasedání na podmínky města a hlavní úkoly zakotvit v plánu do konce volebního období a v návaznosti na jednotný plán kulturně výchovné činnosti. S. Špinarovi dbát na to, aby z investiční výstavby byla určena částka na estetizaci prostředí, pořizování vhodných uměleckých děl a kulturní vybavenosti. Projednala opatření rady ONV č. 244/08 z 20. X. 1977 k úrovni uspokojování celospolečenských potřeb v odvětví bytového hospodářství řízeného národními výbory; uložila s. ing. Hošpesovi projednat s vedoucím Okresního podniku bytového hospodářství a se střediskem socialistických služeb zkvalitňování činnosti domovních komisí a domovních důvěrníků a k zajištění zvýšení podílů uživatelů bytů na opravách a údržbě bytového fondu. Projednala a schválila Pracovní řád Měst NV a zvýšení finančního rozpočtu na akci Z mateřské školy na Monseově ulici. Na schůzi 23. listopadu projednala a vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů v přípravě občanů k civilní obraně v r. 1977 a přípravu na rok 1978. Dále činnost městské odbočky SSM, Pionýrské organizace a komise práce s mládeží; doporučila předsedovi Měst V SSM projednat se všemi závodními organizacemi zajišťování větší účasti mládeže na všech celoměstských akcích. Různosti. Projednala návrh školské a kulturní komise Měst NV na pojmenování nových ulic v části Města Brožkův kopec a Holubka. Vyslovila souhlas s rozpočtovým opatřením v souvislosti s demolicí objektů na Gottwaldově ulici a krytí nákladů na opravu požárního vozidla. Projednala opatření rady ONV č. 223/13 z 3. XI. 1977 ke zprávě o výsledku prověrky činnosti galerií, jejich využívání, správy a ochrany jejich sbírek. Uložila s. Albrechtové zvýšit účinnost řídící, inspekční a kontrolní činnosti v Horáckém muzeu do vydání jednotné právní úpravy evidence, správy a ochrany kulturních hodnot a zajistit v muzeu důsledné provádění dílčích inventarizací sbírkových předmětů ve tří a čtyřletém cyklu; úkol zajišťovat s ředitelkou muzea a se školskou a kulturní komisí Měst NV. Projednala usnesení rady ONV č. 237/17 ze 17. XI. 1977 ke zprávě o plnění hlavních úkolů Okresního veřejného požárního útvaru a problémů v zajišťování akceschopnosti tohoto útvaru a požárních stanic v okrese a usnesení rady ONV č. 245/01 ke zkvalitňování politické a ideové úrovně časopisu Národní výbory a uložila s. Sedlaříkovi a s. Albrechtové prověřit současný stav využívání tohoto časopisu a provést

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková