O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 91

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zasedání pléna Měst NV
Dne 29. prosince 1977 se konalo v Jednotném klubu pracujících šesté plenární zasedání Měst NV. 24) Bylo přítomno 33 poslanců (5 omluveno, 9 neomluveno), 3 poslanci ONV (Křížová, Sochor, ing. Šulc), 3 neomluveni, poslanec KNV Knap, 2 členové Měst NV v Třešti a 28 občanů. Jednání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Dobiáš. Pořad jednání: 3) Zprava o činnosti rady od posledního zasedání pléna, 4) Interpelace poslanců, 5) Vyhodnocení socialistického závazku k 60. výročí VŘSR a vyhlášení nového socialistického závazku k 30. výročí Vítězného února, 6) Hodnocení střediska vrcholového sportu mládeže, 7) Schválení plánu práce pléna, rady, komisí a výboru lidové kontroly Měst NV na r. 1978, 8) Projednání a schválení opatření k 7. plenárnímu zasedání ÚV KSČ k otázkám zásobování a zajištění hmotných potřeb obyvatelstva, 9) Schválení rozpočtu Měst NV na r. 1978, 10) Návrh na zrušení Jednotného klubu pracujících a zřízení Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě, 11) Diskuse, 12) Zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse, 13) Schválení usnesení.
Ad3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání Měst NV 27. října 1977. Rada zasedala v tomto období čtyřikrát. Na prvním zasedání 19. října projednala činnost Sboru pro občanské záležitosti a matriky za období od 1. ledna 1977; zprávu vzala na vědomí. Uvolnila z funkce předsedy Sboru z důvodu jeho pověření vedením komise finanční a plánovací s. B. Dvořáka a schválila jeho nástupcem s. K. Mádle, místopředsedkyní s. Břečkovou a tajemnici s. Zezulčíkovou. Schválila zvýšení delegačních poplatků na 300 Kčs pro delegace do obce i z obce a uložila novému předsedovi projednat s Měst V SSM zastoupení člena SSM ve Sboru. Vzala na vědomí zprávu o zhodnocení na úseku OBP v organizacích řízených Měst NV včetně hodnocení úrazovosti. Vzala na vědomí zprávu o připravenosti Technických služeb na zimní období a uložila vedoucímu s. Jinkovi zajistit objednávku nového traktoru v provedení pro údržbu silnic a organizačně zajistit odklízení sněhu a posyp ve dnech pracovního klidu. Byla seznámena s jednáním komise obchodu a cestovního ruchu se zástupci organizací Potraviny, Jednota, Restaurace a jídelny, Zelenina, Jihomoravský průmysl masný a Jihomoravské pekárny k zásobování Nového Města. Projednala a schválila žádost o zařadění výstavby sociálních zařízení pro Technické služby do plánu akcí Z v r. 1978 a usnesení plenárního zasedání ONV č. VI/77 z 30. IX. 1977 k zabezpečení závěrů 7. zasedání pléna ÚV KSČ a závěrů XV. sjezdu strany v oblasti uspokojování hmotných potřeb obyvatelstva. Uložila s. ing. Hošpesovi zabezpečit v plánech komise pro obchod a cestovní ruch a komise místního hospodářství provádění prověrek úrovně zásobování, kvality výrobků a poskytovaných služeb ve městě. Vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 213/14 z 6. X. 1977 ke zprávě o současném stavu péče společnosti o staré občany v ČSR; uložila s. Albrechtové projednat Zásady péče společnosti o staré občany v ČSR v komisi sociálně zdravotní, vytýčit konkrétní úkoly a zajistit jejich plnění. Projednala návrh komise obchodu a cestovního ruchu a komise mládeže a tělesné výchovy na zakoupení sněžného skutru a uložila s. Sedlaříkovi projednat s ONV finanční zajištění. Vzala na vědomí resignaci s. F. Zdražila na funkci předsedy občanského výboru č. 1. Na druhém zasedání 9. listopadu 1977 projednala plnění programu závěrů XV. sjezdu KSČ okresní a krajské konference strany v podmínkách Měst NV. Zabezpečování a kontrolu plnění závěrů uložila s.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková