O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 89

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

přednesl předseda Měst NV s. Dobiáš místo onemocnělého vedoucího odboru výstavby s ing. Hošpese a Klimenta, který byl služebně mimo město. Odstraňování sněhu bude prováděno bělorusem s čelní radlicí a traktorem s tažnou radlicí. Traktory jsou však v tak havarijním stavu, že nebude možno zajistit plynulé odstraňování sněhu. V r. 1978 bude zakoupen nový traktor. Technické služby nemají plný stav pracovníků. Od 15. listopadu 1977 budou mít pracovníci Technických služeb rozepsané služby na soboty a neděle s nástupní dobou 4,30 hod. Odvoz odpadků zajišťují dva vozy Kuka a smluvně zjednané odvozy z rekreační oblasti. Údržba veřejného osvětlení je prováděna jedním pracovníkem; stav osvětlení není uspokojivě zajišťován (generální oprava výsuvného žebříku v letním období) a byl závislý na vypůjčení žebříku od Rozvodných závodů v Novém Městě. Včasné odstraňování sněhu a posyp komunikací nebudou možné se stávajícími mechanizačními prostředky a bez doplnění pracovníků na plánovanou výši, který se přes veškerou snahu nepodařilo zajistit.
Ad 8) Diskusní příspěvky se zaměřily na provedení úpravy volného prostranství na Brněnské ulici jako parkovací plochy, úpravy prostranství po budově paní Jelínkové na Žďárské ulici, odpracování brigádnických hodin na dokončení budovy mateřské školy v Monseově ulici, problematiku činnosti komise veřejného pořádku, výsledky podzimních směn Národní fronty, proč se nekonají schůze pléna v novém Kulturním domě a úklidu města v zimním období. Diskusní příspěvek místopředsedy ONV s. ing. Měšťana se týkal připravenosti Technických služeb na zimní období, jejich nepostačující úrovně a nedostatečné vybavenosti mechanizačními prostředky a neujasněnosti, jakého posypového materiálu má být použito, zda škváry, nebo soli. Dále problematiky bytové výstavy, kladného hodnocení zvratu ve vývoji akcí Z v Novém Městě a jejich příznivého výhledu do příštích let.
Ad 9) Předseda Měst NV s. Dobiáš uvedl, že pro nepřítomnost vedoucích odborů s. Špinara a s. ing. Hošpese nelze odpovědět na všechny diskusní příspěvky; budou zodpověděny písemně, nebo ústně na příštím zasedání pléna. Plenární schůze se budou konat v Kulturním domě. Znovu vyzval poslance a občany k brigádnické výpomoci na mateřské škole v Monseově ulici, která nutně musí být ukončena do konce roku 1977. Poděkoval s. Německému za příkladnou a obětavou práci pří úklidu a údržbě zeleně města, PS VB za účinnou pomoc při ochraně veřejného pořádku a občanským výborům za jejich dosavadní činnost. V závěru informoval občany o možnosti řadové výstavby rodinných domků, o kterou je ve městě zatím malý zájem.
Ad 10) Jednomyslně schválené usnesení. Plenární zasedání Měst NV schvaluje zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna 25. srpna 1977, zprávu o činnosti komise veřejného pořádku za I. pololetí 1977 a zprávu o činnosti Výboru lidové kontroly za totéž období.

Oslava 60. výročí VŘSR
Oslava 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a Měsíc československé-sovětského přátelství. 18) Dne 7. listopadu ve 13,30 hod. se konala na vkusně vyzdobeném náměstí dr. I. Sekaniny slavnostní manifestace pracujících, žáků všech stupňů novoměstských škol a občanů. Po zahrání československé a sovětské Státní hymny zahájil předseda Měst NV s. Dobiáš manifestaci přivítáním přítomných, především delegace OV KSČ, jejímiž členy byly soudruzi K. Kafka, 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková