O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 88

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

řejného pořádku ve městě a vyslovila jí poděkování stejně jako Okresnímu oddělení veřejné bezpečnosti za dosavadní spolupráci, zprávu o činnosti a plnění úkolů Střediska vrcholového sportu mládeže a zhodnocení letní rekreační sezóny 1977 v Novém Městě a uložila s. ing. Hošpesovi učinit včas potřebná opatření pro zdárný průběh letní rekreační sezóny 1978 a nadále sledovat stav zásobování v prodejnách. Vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 204/06 z 22. IX. 1977 k vyhodnocení průběhu zásobování národního hospodářství palivy a energií v zimním období 1976/1977 a zabezpečení zimní sezóny 1977/1978.
Ad 4) Poslanec s. Chmelíček: ne všichni poslanci plní povinnost hlášení odpracovaných brigádnických hodin. S. Houdek: bylo by třeba vydat směrnici, která by upřesnila, která brigádnická činnost by měla být vykazována.
Ad 5) Zpráva o činnosti komise veřejného pořádku, k níž úvodní slovo přednesl její předseda s. Kvíčala. Za hodnocené období se komise sešla sedmkrát, účast členů je 80 až 100 %. Při své práci se komise řídí Souborem úkolů na úseku boje proti kriminalitě při zajišťování veřejného pořádku a socialistického soužití občanů. Nově zvolení členové prošli školením. Komise projednala dvacet případů porušení zákona; šestkrát byl případ uzavřen napomenutím přestupce před komisí, čtrnáctkrát uložena pořádková pokuta v celkové výši 2.400 Kčs. Celková částka nezaplacených pokut uložených v r. 1976 činí 2.600 Kčs; z toho jsou dva přestupci v základní vojenské službě (1000 Kčs), dva jsou v nápravném řízení (900 Kčs) a u dvou přestupců byly vydány příkazy ke srážce ze mzdy u zaměstnavatelů (700 Kčs). Členové komise se zabývají aktuálními otázkami veřejného pořádku, např. dohledem na autobusových zastávkách a nádražích v době konání tanečních zábav, osobním zásahem při řešení sporů mezi sousedy, stížnostmi na psy v nájemních domech a v ulicích města a pod. V přestupkové činnosti došlo v posledních dvou letech k poklesu počtu projednávaných přestupků, a to zásluhou Veřejné bezpečnosti.
Ad 6) Zpráva o činnosti Výboru lidové kontroly za I. pololetí 1977, přednesená předsedou s. Bořilem. Desetičlenný výbor byl zvolen po listopadových volbách v r. 1976; dva členové jsou poslanci Měst NV, ostatní jsou aktivisté, účast na schůzích je v průměru 75 %. Schůze jsou pravidelně jednou za měsíc a výbor pracuje podle plánu. Mimoto jsou ihned řešeny problémy aktuální (dodávka špatného uhlí, předražování zeleninové sadby v jarních měsících od Zahradnictví Okresního podniku služeb, ochrana zeleně na sídlištích, stížnosti občanů Měst NV, stížnosti na Sběrné suroviny). Zápisy jsou zasílány Výboru lidové kontroly ONV a tajemníkovi Sedlaříkovi. O zjištěných nedostatcích je informována rada Měst NV (mateřská škola v Pohledci a v ulici Drobného, ochrana zeleně a chodníků v Tyršově ulici). Rovněž spolu s Technickými službami jsou dávány do pořádku různé nedostatky, jako např. nepořádek v prostoru garáží na Holubce, u jatek, špatný stav komunikací ve městě. Všichni členové komise prošli školením. Bude třeba nahradit s. Rubína, který je zaneprázdněn studiem na večerní průmyslové škole, novým, mladším aktivistou, který by měl o práci komise zájem.
Ad 7) Úvodní slovo ke zprávě o zajištění zimního období 1977/1978 z hlediska připravenosti Technických služeb

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková