O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 87

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

všechny potřebné zbývající doklady, aby bylo možno zahájit financování staveb a do konce roku vyčerpat limitní částky. Vzala na vědomí zprávu o plnění dohody mezi Měst NV a Měst V SSM; konstatovala, že se zvýšila aktivita mládeže jak na úseku politickovýchovné činnosti, tak na úseku práce hospodářskoorganizátorské; zprávu na úseku o stavu na úseku čistoty města a ovzduší. Uložila s. ing. Hošpesovi dokončit jednání mezi Jihomoravskými dřevařskými závody, Okresní hygienickoepidemiologickou stanicí a Měst NV ve věci exhalace ze spalování paliv a vyzvat všechny závody a podniky k omezení prašnosti ve vlastním areálu a k výsadbě ochranné zeleně v prostorách a okolí vlastních závodů. Vzala na vědomí opatření rady ONV č. 191/16 z 25. VIII. 1977 k zajištění realizace Směrnic o úpravě vztahů ČSSR k občanům, kteří se zdržují v cizině bez povolení československých úřadů, opatření rady ONV č. 186/01 z 25. VIII. 1977 k návrhu plánu politického a odborného vzdělávání poslanců a funkcionářů národních výborů všech stupňů v okrese Žďár nad Sáz. v letech 1977-1981 a uložila s. Sedlaříkovi a s. Albrechtové vypracovat plán tohoto vzdělávání. Seznámila se se zajištěním rady ONV č. 188/01 z 25. VIII. 1977 k zásadám pro činnost brigád, dílen, provozů, závodů, podniků a průkopníků socialistické práce a uložila s. Sedlaříkovi projednat tyto zásady na členské schůzi ROH. Na základě četných připomínek občanů zabývala se rada situací na úseku rozvozu plynu propan-butan a uložila s. ing. Hošpesovi vypracovat a odeslat Jihomoravským plynárnám protest proti nevyhovujícímu rozvozu. Projednala návrh na výstavbu skladu a prodejny stavebnin v Novém Městě a uložila s. Špinarovi jednat v té věci s n. p. Staviva a Jednota, požadovat výstavbu a s ONV projednat zařadění stavby do plánu na rok 1978. Na třetím zasedání projednala a vzala na vědomí návrh rozpočtu na r. 1978, informace zemědělských závodů o připravenosti na podzimní práce, zprávu o činnosti komise JSBVO a schválila návrh, aby byl z komise pro pracovní zatížení uvolněn MUDr. Malý, místo něhož schválen MUDr. Straka, o činnosti požárních sborů v obvodu Měst NV v I. pololetí 1977, vyslovila jim za jejich úspěšnou činnost poděkování a uložila s. Špinarovi uzavřít dohodu o provádění domovnických prací v požární zbrojnici v Novém Městě na Moravě a s. Sedlaříkovi dořešit na poradě vedoucích odborů odstranění nedostatků ve zprávě. Vzala na vědomí zprávu Přehled potřeb a využití tělovýchovných zařízení v Novém Městě do r. 1985 a vyslovila poděkování autorům. Přehled bude sloužit jako vodítko pro práci všech komisí Měst NV a jako doplňující materiál ke školství. S platností od 1. IX. 1977 schválila rada do funkce účetní evidence v školní jídelně při I. ZDŠ s. Vlastu Palcovou. Projednala zajištění rady ONV č. 195/16 z 8. XI. 1977 ve věci doplňovací volby v uprázdněném volebním obvodu ONV č. 22 v Novém Městě; schválila plán zajištění, zřídila pro volební obvod 22 samostatný volební okrsek se sídlem v Jednotném klubu pracujících a složení okrskové volební komise a uložila s. Sedlaříkovi provádět osobní dohled nad řádným plněním předvolebních úkonů a ve spolupráci s Národní frontou zabezpečovat politickou stránku úspěšné přípravy a provedení volby. Vzala na vědomí opatření rady ONV č. 197/08 z 8. IX. 1977 o výsledku prověrky odvozu, využití a likvidace domovních odpadků a opatření rady ONV č. 194/01 k organizování podzimních směn Národní fronty v září a říjnu po linii Měst NV a uložila s. ing. Hošpesovi rozpracovat plán směn pro jednotlivé závody, školy a organizace Národní fronty a zajistit tyto směny na dny 24. a 25. září, 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22. a 23. října 1977. Seznámila se se Sbírkou instrukcí ONV č. 11/77. Na čtvrté schůzi 5. října 1977 vzala rada po projednání na vědomí zprávu o zajištění topného období, stav na úseku zásobování palivy a činnost topné komise, zprávu o činnosti komise pro ochranu ve-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková