O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 86

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

KSČ s. Bradáč, vedoucí odboru školství ONV s. Picka, předseda okresního výboru Odborového svazu školství a vědy s. Fiala, zástupce patronátní brigády socialistické práce dolu R1 Bukov, vedení školy a zástupci stranické a odborové organizace II. ZDŠ v Novém Městě na Mor. Kolektiv pracovnic školní stravovny převzal vedle stříbrných odznaků rovněž čestný název Mír, který mu předal předseda Okresní mírové rady s. Fr. Holoubek.

Zasedání pléna Měst NV
Dne 27. října 1977 se konalo v Jednotném klubu pracujících páté plenární zasedání Měst NV. 17) Bylo přítomno 34 poslanců (9 omluveno, 4 neomluveni), 4 poslanci ONV (MUDr. Kutal, Sochor, Hüpschová a Zítková), 2 neomluveni (Křížová a ing. Šulc), neomluven poslanec KNV Knap, dále místopředseda ONV s. ing. Měšťan, předseda Měst V KSČ s. Bradáč a 87 občanů. Zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Dobiáš. Pořad jednání: 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, 4) Interpelace poslanců, 5) Zpráva o činnosti komise veřejného pořádku za I. pololetí 1977, 6) Zpráva o činnosti výboru lidové kontroly za I. pololetí 1977, 7) Zajištění zimního období 1977/78 z pohledu připravenosti Technických služeb Měst NV, 8) Diskuse, 9) Zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse, 10) Schválení usnesení.
Ad 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání Měst NV 25. srpna 1977. Rada zasedala v tomto období čtyřikrát. Na prvním zasedání 17. srpna zhodnotila výsledky školního roku 1976/1977 a připravenost škol na zahájení škol. roku 1977/1978 a stav umístění dětí ve školách, v mateřských školách a jeslích; ocenila úsilí škol o neustálé zlepšování výchovného a vyučovacího procesu a uložila ředitelkám zapracovat do plánů podíl škol na důstojných oslavách 60 výročí. VŘSR a 30. výročí Února. Vzala na vědomí zprávu o činnosti Výboru lidové kontroly. Schválila přípravu a program plenárního zasedání 25. srpna 1977. Různosti. Rada projednala a schválila zprávu o výsledcích protipožárních prohlídek v Novém Městě, Maršovicích a Pohledci, ocenila záslužnou činnost požárních sborů a vyslovila jim poděkování. Uložila s. Špinarovi a ing. Hošpesovi zabezpečit u mateřské školy, kulturního domu a prodejny Jednoty v Pohledci provedení kontroly kolaudačních závad a jejich okamžité odstranění. S. ing. Hošpesovi zajistit okamžitou opravu vodovodních hydrantů v Pohledci a v uzávěrkách ulic a informovat velitele požárního sboru v Novém Městě. S. Albrechtové uložila uvědomit vedoucí příslušných organizací o zjištěných závadách u drobných provozoven těchto organizací a vyvodit závěry u těchto občanů, kteří odmítli provedení preventivní protipožární prohlídky. S. Albrechtové a velitelům požárních sborů v Novém Městě, Maršovicích a Pohledci zpracovat a radě předložit návrh nového požárního řádu. Vzala na vědomí usnesení rady ONV č. 17/05 z 11. 8. 1977 k výsledkům periodických revizí hospodaření, provedených ve II. čtvrtletí 1977. Projednala a vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 174/14 z 11. VIII. 1977 o plnění opatření k problematice alkoholismu a toxikománie a zprávu o plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti v I. pololetí 1977. Projednala otázku rozdělení výstavby bytů v šesté pětiletce v okrese Žďár nad Sáz; s rozdělením vyslovila nesouhlas a uložila tajemníkovi Sedlaříkovi vypracovat společně s Měst V KSČ protest. Na druhém zasedání dne 7. září projednala hodnocení ukončených i rozestavěných akcí Z, mateřské školy Monseova ul., Brožkův kopec a Holubka a připravenost dalších akcí Z. Uložila s. Špinarovi a ing. Hošpesovi sledovat a organizačně zabezpečovat dokončení všech rozestavěných akcí Z a obstarat

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková