O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 85

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Prohlídka města účastníky XX. sympozia chemiků
Při příležitosti XX. sympozia Mezinárodní organizace chemiků v Praze, jehož část zasedání se konala v hotelu SKI, navštívilo naše město 59 účastníků (23 ze Sovětského svazu, 3 Maďarské lidové republiky, 4 Německé demokratické republiky, 2 Polské lidové republiky, 3 Jugoslávci, 3 Německé spolkové republiky, 1 Nor, 1 Španěl a 10 Čechů). Prohlédli si Kulturní dům, Horácké muzeum a Horáckou galerii. 12)

Setkání novinářů
V rámci Dne tisku a 60. výročí VŘSR uskutečnilo se 9. září v Kulturním domě setkání novinářů Jihomoravského kraje s novináři Voroněžské oblasti. Po zahrání státní hymny Československé a Sovětské zahájil setkání tajemník OV KSČ s. K. Kafka a vedoucí tajemník OV KSČ s. RSDr. R. Hegenbart. Po něm vystoupili s projevy vedoucí delegace z Voroněže s. Živoťjagin a předseda Krajského výboru Svazu novinářů s. Čížek. Následovalo schválení dopisu Oblastnímu výboru komunistické strany SSSR ve Voroněži a generálnímu konsulovi Sovětského svazu v Brně Maljakovi, projev tajemníka Měst NV s. Sedlaříka a kulturní program, v němž vystoupilo Horácké kvarteto a učitelé I. ZDŠ zopakovali pásmo Lidice varují. 13)

Návštěva stranické delegace ÚV KSČ
V souvislosti s návštěvou našeho okresu stranickou delegací, vedenou členem sekretariátu a tajemníkem ÚV KSČ s. Havlínem a jejímž členy byli s. Müller, vedoucí oddělení kultury v ÚV KSČ, s. Hubáček, tajemník pro ideologickou práci KV KSČ a další soudruzi, prohlédli si členové delegace, doprovázení vedoucím tajemníkem OV KSČ s. RSDr. Hegenbartem předsedou ONV s. ing. Pospíšilem a pracovníkem ideologického oddělení OV KSČ, výstavu akademického malíře Fr. Jiroutka v Horácké galerii. 14)

Podzimní směny Národní fronty
Dne 30. září vydal Měst NV výzvu ke všem občanům, organizacím Národní fronty, školám, závodům a institucím k zajištění podzimních směn Národní fronty na soboty a neděle 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22. a 23. října. Směny byly zaměřeny na úklid a čistotu města, plnění akcí Z z volebního programu Národní fronty a ke splnění závazku města k 60. výročí VŘSR. 15)

Doplňovací volba poslance ONV
Dne 9. října proběhla v našem městě doplňovací volba ve 22. volebním obvodu ONV Žďár nad Sáz. Registrovaným kandidátem na poslance byl MUDr. Miloš Kutal, lékař Okresního ústavu národního zdraví v Novém Městě na Moravě. Veřejná schůze s navrhovaným kandidátem se konala 4. října v sále Jednotného klubu pracujících. Volby se zúčastnili voliči z volebních obvodů č. 6, 7, 9, 10, 32, 37 a 38. Navržený kandidát MUDr. Kutal byl zvolen jednomyslně. 15)

Veřejná schůze občanů
Dne 20. října se konala v přeplněném sále Kulturního domu (570 účastníků, dosud největší počet na veřejné schůzi) veřejná schůze občanů našeho města. Bylo na ní projednáno plnění volebního programu Národní fronty, průběh akcí Z, výhled vývoje města do dalších let šesté pětiletky a stav na úseku zásobování a služeb. Zprávu k tomuto bodu programu schůze přednesl předseda Měst NV s. Dobiáš. Potom promluvil o plnění závazku města k 60. výročí VŘSR s. Sedlařík. Po obou referátech následovala velmi bohatá a plodná diskuse. 15)

Brigáda socialistické práce ve školní stravovně II. ZDŠ
Dne 21. října převzaly v Kulturním domě pracovnice školní stravovny II. ZDŠ jako první v Odborovém svazu pracovníků školství a vědy v okrese stříbrné odznaky brigád socialistické práce. 16) Provozní pracovnice téže školy byly prvním kolektivem na okrese, který převzal titul brigáda socialistické práce a bronzové odznaky. Slavnostního předání se zúčastnila předsedkyně ústředního výboru Odborového svazu pracovníků školství a vědy s. Hana Růžičková, šéfredaktorka učitelských novin Eva Hořčíková, člen předsednictva OV KSČ a předseda Měst NV s. Dobiáš, předseda Měst V

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková