O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 84

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nizacemi Národní fronty; ne všechny však plní dané úkoly. Vyzvedl pomoc při plnění akcí Z (provozoven Měst NV, fasádnické čety, n. p. Sport, Státních lesů, Geologického průzkumu, elektrotechnické čety s. Pazdery a klempířské čety s. Přibyla). Porovnal také odpracované hodiny jednotlivými organizacemi v Novém Městě a ve Velkém Meziříčí.
Ad 9) Sloučení komise finanční a plánovací a změna předsedy komise obchodu a cestovního ruchu. Na vlastní žádost byl z funkce předsedy komise pro obchod a cizinecký ruch odvolán s. L. Novák; na jeho místo navržen s. T. Marek, uvolnění z funkce předsedy komise plánovací. Ta spojena s komisí finanční v jednu komisi finančně plánovací a za jejího předsedu navržen s. Bohuslav Dvořák, dosavadní předseda komise finanční. Oba návrhy byly schváleny.
Ad 10) Diskuse se zaměřila na srovnání počtu brigádnických hodin odpracovaných v Novém Městě a ve Velkém Meziříčí, na nedostatek prostoru pro školní družiny a možnost využití dosavadního Jednotného klubu pracujících, úpravu ulice Podlouckého, poctivě i nepoctivě odpracované brigádnické hodiny na mateřské škole v Monseově ulici, poděkování Měst NV za opravu střechy na mateřské škole v ulici Drobného, přípravy her mládeže, které organizuje na 24. září 1977 občanský výbor II, vybudování sportovního hřiště v ulici Luční, besedy s důchodci a výzvy k občanům, aby usměrňovali děti tak, aby neničily stromky, květiny a parky.
Ad 11) S. Špinar: Vhodnost začátku zasedání pléna Měst NV v 18 hod. nutno prozkoumat a pak teprve rozhodnout; zvýšené náklady Jednotného klubu pracujících jsou zapříčiněny provozem nového Kulturního domu, který je jeho součástí. S. ing. Hošpes: ulici Podlouckého nelze upravit proto, že nejsou provedeny přípojky plynu. S. Sedlařík: budova JKP bude pravděpodobně využita pro školní družiny; poděkoval s. Musilovi za obětavou práci při akci Z na Monseově ulici a informoval plénum, že od 1. srpna 1977 nastoupil do funkce inspektora veřejného pořádku s. Mach z Pohledce. Předsedkyně Okresní komise lidové kontroly s. Dvořáková seznámila přítomné se stavem žňových prací na okrese, které jsou opožděny o dvanáct dní a tlumočila výzvu rady ONV všem občanům, aby pomohli sklidit obilí. Konstatovala, že plenární zasedání bylo dobře připraveno, mělo pěkný průběh a vyslovila uspokojení s výsledky práce, vykonané Měst NV za uplynulé období.
Ad 12) Schválení usnesení. Plenární zasedání schvaluje změnu ve funkci předsedy komise pro obchod a cestovní ruch (místo s. Nováka nastupuje s. Marek) a spojení komise finanční a plánovací v komisi jedinou, a to finančně plánovací. Za předsedu spojené komise ustanovuje s. B. Dvořáka. Dále schvaluje zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna dne 30. června 1977. Bere na vědomí zprávu o výsledcích školního roku 1976/1977 a připravenost škol na školní rok 1977/1978 na školách I. cyklu, zprávu o plnění plánu a rozpočtu hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za I. pololetí 1977, zprávu o činnosti komise pro výstavbu a zprávu o hodnocení socialistické soutěže mezi městy okresu v rámci 60. výročí VŘSR. Na závěr zasedání byl promítnut film o životním prostředí.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková