O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 83

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

investiční výstavby inženýrských sítí, budovaných v komplexní bytové výstavbě, tak, aby plánované komunikace byly dokončeny v listopadu 1977, a věnovat zvýšenou pozornost daním a poplatkům, aby koncem roku bylo co nejméně nedoplatků. Vzala na vědomí zprávu komise výstavby a projednala výpis úkolů z opatření rady ONV k podílu národních výborů a jejich orgánů na zabezpečení oslav 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 30. výročí Února. Úkoly v tomto směru uloženy s. předsedovi a tajemníkovi Měst NV. Seznámila se se Sbírkou instrukcí ONV č. 9/77 z 26. VII. 1977.
Ad 4) Poslanec s. Chmelíček navrhl, aby začátek plenárních zasedání byl v 18 hodin; dále poukázal na vysoké náklady a malou činnost Kulturního domu.
Ad 5) Zpráva předsedkyně školské a kulturní komise s. Zelené o zhodnocení škol. roku 1976/1977, o připravenosti škol na zahájení škol. roku 1977/1978; její hlavní části jsou zapsány v kapitole o kultuře na 100. stránce kroniky.
Ad 6) Úvodní slovo ke zprávě o plnění plánu a rozpočtu Měst NV a organizací jím řízených za I. pololetí 1977 přednesl předseda plánovací komise s. T. Marek. Zpráva tvoří přílohu k zápisu o schůzi pléna; do kroniky budou zapsány výsledky hospodaření až za celý rok.
Ad 7) Zprávu o činnosti komise pro výstavbu přednesl s. ing. Hošpes. Komise se zabývala výstavbou akcí Z a dalších. Dne 24. května 1977 provedla kontrolu na stavbě mateřské školy v Monseově ulici a přístavbě I. ZDŠ. S postupem prací seznámil členy komise stavbyvedoucí s. Musil. Brigádníků je dostatek, hlavním problémem je lešení, provedení zdravotní techniky a dodávky oken; na I. ZDŠ zajištění obkladů. Při prohlídce této přístavby prověřila komise možnost přístavby školní stravovny s kuchyní a doporučila jako jediné řešení rozšířit přístavbu do prostoru, kde stojí dřevěné kůlny Okresního podniku služeb. V červnu znovu provedena prohlídka postupu prací na mateřské škole; konstatováno, že termín dokončení stavby k 1. září 1977 nebude dodržen (nedostatek zedníků, obklady). Komisi byl předložen projekt na prodejnu potravin na Gottwaldově ulici; hrubou stavbu provede ZRUP, zahájení v srpnu 1977. Dále jednala komise o stavbě mateřské školy na Žďárské ulici. Protože stavba bude realizována technologií Velox, nelze počítat s podnikem ZRUP jako dodavatelem; není na to vybaven. Projednala návrh na vybudování požárního cvičiště v prostoru Cihelského rybníka na místě dosavadní skládky ZRUP, která bude do konce roku likvidována. Od ustavující schůze se komise sešla osmkrát; docházka členů je v průměru 70 %, nejnižší 38 %. V srpnu bude komise projednávat čistotu města, dokončení akcí Z a připravenost nových akcí na r. 1978.
Ad 8) Zprávu o hodnocení výsledků soutěže národních výborů k 60 výročí VŘSR za I. pololetí 1977 v rámci okresu podal s. Sedlařík. Uvedl dosažené výsledky, skutečnost, že se ve městě zlepšila aktivita občanů a mládeže a rovněž i práce občanských výborů. Poměrně dobrá je spolupráce s orga-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková