O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 82

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zasedání ONV č. V. z 23. června 1977 a konstatovala, že úkoly dané tímto usnesením jsou zakotveny v plánech práce orgánů Měst NV. Vzala na vědomí opatření rady ONV č. 156/05 z 30. VI. 1977 a uložila s. Špinarovi a ing. Hošpesovi postupovat při provádění kontroly plnění plánu o rozpočtu v hospodaření řízeném Měst NV podle směrnic vlády ČSR č. 65 z 23. II. 1977. Seznámila se se Sbírkou instrukcí ONV č. 9/77 z 22. VI. 1977. Na třetí schůzi 22. července 1977 projednala zprávu o připravenosti zemědělských závodů JZD Slavkovice a Stát. statku – hospodářství Rokytno na žňové práce a protipožární ochranu ve žňovém období.  Uložila s. Albrechtové týdně vyhodnocovat průběh žňových prací a ve spolupráci se zemědělskou komisí operativně řešit opatření k pomoci zemědělským závodům. K tomu podle potřeby zvát do zemědělské komise nebo orgánů Měst NV zástupce zemědělských závodů. Velitelům požárních sborů v Novém Městě, Maršovicích a Pohledci uložila zabezpečit protipožární opatření včetně ustavení požárních hlídek a mobilnosti sborů a techniky podle dispozic Okresní inspekce požární ochrany ONV. S. Špinarovi uložila projednat s Občanským výborem v Pohledci pronájem velkého sálu v kulturním domě k ubytování brigádníků pro JZD Slavkovice. Vzala na vědomí zprávu o hodnocení konzultace ONV a Měst NV a uložila s. Albrechtové přijmout od 1. VIII. 1977 pro inspekci veřejného pořádku ve městě s. Macha a s. Sedlaříkovi sledovat nadále výsledky konzultací. Různosti. Rada projednala a vzala na vědomí usnesení rady ONV č. 153/02 z 30. VI. 1977 ke kontrolní zprávě o plnění úkolů ze závěrů rozboru kádrového složení aparátu Měst NV v okrese Žďár nad Sáz. v r. 1974; s. Sedlaříkovi uložila trvale zajišťovat kádrové složení a zkvalitňování pracovníků aparátu Měst NV. Vzala na vědomí opatření rady ONV č. 161/01 ze 14. VII. 1977 k zabezpečení usnesení plenárního zasedání ONV z 23. VI. 1977 ke zprávě Okresního soudu, Prokuratury a Okresního oddělení Veřejné bezpečnosti o stavu socialistické zákonnosti a ochrany veřejného pořádku v okrese, k zabezpečení usnesení plenárního zasedání ÚV KSČ a ONV ke stavebnictví, k návrhu na pověření vybraných míst a městských národních výborů výkonem vodohospodářské agendy a plánu práce rady, komisí a Výboru lidové kontroly ONV na II. pololetí 1977. Uložila s. Hošpesovi zajistit v rámci působnosti Měst NV výkon vodohospodářské agendy. Seznámila se s Sbírkou instrukcí ONV č. 10/77 z 6. VII. 1977. Projednala návrh na změnu prodejní doby plynu propan butan a  trvá na původním rozvozu jednou za týden v době od 13 do 15,30 hod. Vzala na vědomí dopis Jednotného klubu pracujících o udělení Čestného uznání Jihomoravského krajského výboru KSČ za výsledky při rozvoji politické práce a agitace. Na čtvrté schůzi 3. srpna 1977 projednala rada hodnocení celoměstského závazku: odpracováno 71.270 brigádnických hodin, z toho na akcích volebního programu Národní fronty 51.178, na ostatních akcích 13.159 a na zemědělských pracích a v lesnictví 6.933. Dále zprávu o plnění plánu a rozpočtu hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za I. pololetí 1977; uložila s. Špinarová zajistit splnění plánu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková