O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 81

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

boru lidové kontroly s. Dvořáková a 60 občanů. Zasedání zahájil a řídil místopředseda Měst NV s. J. Kafka. Pořad jednání: 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, 4) Interpelace poslanců, 5) Zhodnocení výsledků školního roku 1976/1977 a připravenost škol na zahájení škol. roku 1977/1978 na školách I. cyklu a stav umístění dětí ve školách mateřských a jeslích, 6) Plnění plánu a rozpočtu hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za I. pololetí 1977, 7) Zpráva o činnosti komise výstavby, 8) Hodnocení soutěže národních výboru v rámci oslav 60. výročí VŘSR za I. pololetí 1977, 9) Diskuse, 10) Zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse, 11) Schválení usnesení.
Ad 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání 30. června 1977. Rada konala v tomto období čtyři schůze. Na první 22. června projednala zprávu o plnění Souboru úkolů orgánů Měst NV, Okresního oddělení veřejné bezpečnosti, městského výboru NF a městského výboru SSM na úseku boje proti kriminalitě a při zabezpečování veřejného pořádku, socialistického soužití a upevňování socialistické zákonnosti ve správní působnosti Měst NV; vzala zprávu na vědomí a doporučila všem komisím a městským výborům NF a SSM projednat na nejbližší schůzi Soubor úkolů a navázat na spolupráci s Okr. oddělením veřejné bezpečnosti. Dále zprávu o projednávaných stížnostech občanů v I. pololetí 1977; byly podány tři stížnosti, dvě oprávněné, jedna neoprávněná. Všechny byly vyřízeny ve stanovených termínech. Projednala návrh práce rady a komisí na II. pololetí 1977 a uložila s. Sedlaříkovi předložit jej plenárnímu zasedání ke schválení, jehož program současně schválila. Různosti. Rada schválila hodnocení s. M. Hamžové ve funkci ředitelky městské lidové knihovny a udělila jí za dlouholetou úspěšnou práci Čestné uznání. Pověřila školskou a kulturní komisi, aby ve spolupráci s komisí letopiseckou řešila koncepci návrhů pojmenování ulic a veřejných prostranství, které vzniknou novou výstavbou. S. ing. Hošpesovi uložila předkládat školské a kulturní komisi potřebné podklady k projednávání návrhů. S. Albrechtové uložila předkládat radě návrh na pojmenování nových ulic. Schválila s. Švandovou, Marečkovou, Kabrhelovou a Chalupovou, všechny učitelky II. ZDŠ, jako aktivistky Sboru pro občanské záležitosti. Na druhé schůzi 6. července projednalo funkční rozbor využívání prostředků pro údržbu školních budov; uložila s. Špinarovi projednat na odboru školství ONV neplnění oprav od Okresního stavebního podniku s požadavkem vyvolat jednání za účasti místopředsedy ONV s. ing. Měšťana, předsedy Měst V KSČ s. Bradáče a ředitele Okr. stavebního podniku k zjednání nápravy. Vzala na vědomí zprávu školské a kulturní komise a zprávy o činnosti Jednotného klubu pracujících, Městské lidové knihovny a Horáckého muzea za I. pololetí 1977. Různosti. Rada vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 144/09 z 16. VI. 1977, týkající se bezztrátové sklizně ovoce a uložila s. Albrechtové projednat je v zemědělské komisi Měst NV. Vzala na vědomí usnesení plenárního

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková