O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 79

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ad 6) Úvodní slovo k zprávě o přípravě a zajištění letní rekreační sezóny v Novém Městě přednesl předseda komise obchodu a cestovního ruchu s. L. Novák. Stav příprav projednávala komise na schůzi v květnu a červnu za účasti podniků Restaurací a jídelen, Jednoty, Potravin a Zeleniny. Hodnocena kapacita lůžek ve městě (je jich 56). Koupaliště a prostory kolem něho jsou vzorně připraveny. Občerstvení převzala Jednota Velké Meziříčí; prodej zajistí s. Šíma a Ďuronková. Schválen prodej pečiva, uzenin, cukrovinek, limonád, ovocných šťáv, piva a nealkoholických nápojů. Rybolov, který je na koupališti zakázán, zůstává v omezené době i během letní sezóny na vyhrazených místech. Táboření v okolí koupaliště není dovoleno. Vyjímku možno povolit pro organizované skupiny pionýrů a sportovců a se souhlasem okresního hygienika. Pokud jde o zásobování města potravinami, jeví se situace takto: Mléka, mléčných výrobků, sýrů a tvarohu je dostatek; omezen je přísun mléka plnotučného, které přednostně dostávají mateřské školy, jesle a ozdravovny. Hotových jídel, rybích konzerv, pečiva, chleba, cukrářských výrobků je v množství i výběru dostatek. Drůbeže a vajec je zajištěno o deset procent více. Výroba masa a rozvoz masných výrobků nedovoluje krýt zvýšenou poptávku. Proto je spotřeba regulována do krajů podle celostátních limitů. V tomto směru nelze u nás očekávat plné uspokojení spotřebitelské poptávky. S organizacemi jednáno o častějším rozvozu chleba, pečiva a mléka.
Ad7) Zprávu o činnosti místního a bytového hospodářství přednesl poslanec s. Chmelíček. V období od 1. XI. 1976 do 30. VI. 1977 zasedala komise sedmkrát. V r. 1976 došlo ke zrušení šesti bytů pro jejich závady stavební nebo hygienické. Souhlas k přechodnému užívání bytů k jiným účelům než bytovým byl vydán ve třech případech. V r. 1976 bylo podáno 44 nových žádostí o byty; dvě z nich byly zamítnuty pro nesplnění zákona č. 41/ 196 Sb. Kladně vyřízeno sedm žádostí o směnu bytu. V r. 1976 bylo přiděleno 129 podnikových bytů a 10 bytů s dispozičním právem Měst NV. Tíživá je situace bydlení starších občanů našeho města vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Není dosud dořešena asanace Gottwaldovy a Žďárské ulice, nejsou pokryty požadavky služeb, není řešena bytová otázka rodin Romů. K uspokojivému vyřešení bytové otázky ve městě bylo by zapotřebí 234 bytových jednotek.
Ad 8) Schváleny plány práce rady a komisí Měst NV na II. pololetí, které tvoří přílohu k zápisu o schůzi pléna.
Ad 9) Rada Měst NV na schůzi 22. června projednala návrh na pojmenování nově vzniklé ulice na Beranici a doporučila pojmenování ulice Aloise Podlouckého. Návrh odůvodnila tím, že na Beranici jsou ulice pojmenovány z větší části po výtvarných umělcích (Němcova, Blažíčkova, Jamborova). Rada zastává názor, že ucelené sídliště na Beranici bylo v pojmenování ulic vyhrazeno výtvarným umělcům a že je to účelné z hlediska orientačního. Alois Podloucký patří mezi významné malíře města; dlouhá léta působil jako profesor kreslení na reálce a pomáhal vychovávat výtvarnou

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová