O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

místního hospodářství s. Antlovou na okresním národním výboru zrušení nerentabilních provozoven Měst NV. Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Pionýrské organizace a Socialistického svazu mládeže, o práci mládeže a o hodnocení činnosti komise mládeže a tělesné výchovy a uložila s. Sedlaříkovi zabezpečit uskutečnění besedy s mládeží a při zajišťování úkolů s mládeží vycházet z opatření rady ONV č. 142/6 z 3. VI. 1976. Vzala na vědomí zprávu o stavu názorné agitace a propagace v Novém Městě na Moravě a uložila řediteli JKP a agitačního střediska s. Novákovi sledovat včasnou výměnu velkých panelů a s. Dobiášovi předložit zprávu o názorné agitaci a propagaci městskému výboru KSČ a Národní fronty. Různosti. Rada schválila návrh, aby dosavadní pracovnice JKP s. L. Poláchová byla s účinností od 1. V. 1977 pověřena prozatímním vedením Kulturního domu; uložila jí, aby ve spolupráci se správním a plánovacím a finančním odborem Měst NV zpracovala prozatímní řád Kulturního domu a předložila jej ke schválení radě. Byla seznámena se zápisem o provedené inventarizaci základních prostředků a materiálových zásob k 31. XII. 1976 a vzala jej na vědomí. Projednala dopis ONV č. 100/16 ze 24. III. 1977 k provedení jednorázové prověrky přídavků na děti v r. 1977; zajištění tohoto úkolu uloženo s. Albrechtové a s. Špinarové. Dále zajištění rady ONV č. 105/ 06 ze 4. IV. 1977 o státním programu racionalizace spotřeby paliv a energie v období páté pětiletky; uloženo s. ing. Hošpesovi. Opatření rady ONV č. 109/  11 ze 7. V. 1977, podle něhož uložila s. Albrechtové ustavit z členů Měst NV pod vedením člena rady aktiv k provedení soupisu nevyužitých ploch v katastru Nového Města, Maršovic a Pohledce a zajistit jejich řádné využívání. Opatření rady ONV č. 110/08 ze 7. IV. 1977, týkající se vydávání povolení jednotlivcům k činnosti na úseku služeb a místní výroby. S. ing. Hošpesovi uložila zajištění řádného dodržování zásad, vyhlášených v č. 20/65 Sb, a to tak, aby podmínkou platnosti povolení bylo denní vedení záznamů o příjmech občanů z vykonaných činností a řádné jejich zdanění. Vzala na vědomí usnesení pléna ONV č. IV/77 ze 14. IV. 1977 ke zprávě o plnění plánu a rozpočtu a závěrečném účtu za r. 1976 včetně plnění volebního programu okresu v r. 1976. Předseda Výboru lidové kontroly Měst NV s. Bořil informoval radu o stavu závad v mateřské školy v Pohledci; s. ing. Hošpesovi uloženo zpracovat harmonogram odstranění všech kolaudačních závad tak, aby byly odstraněny do 30. června 1977. Na čtvrté schůzi rady dne 11. května 1977 projednáno plnění úkolů na úseku výstavby, bytové výstavby a akcí Z; zpráva vzata na vědomí a uloženo s. ing. Hošpesovi sledovat průběžně plnění úkolů na úseku individuální bytové výstavby a ve spolupráci s členy komise výstavby zajistit splnění úkolů na úseku akcí Z a výstavby města. Hodnocení komise bytového hospodářství; s. Hošpesovi uloženo prověřovat žádosti o byty, vést evidenci výměny bytů, sledovat bytovou výstavbu se zřetelem na sociálně politické aspekty a při sestavování pořadníků na přidělování bytů zařaďovat přednostně občany z asanovaného pásma města. Konečně se rada seznámila se Sbírkou instrukcí ONV č. 6/ 77 z 26. IV. 1977. Na páté schůzi 25. V. 1977 projednala rada přípravu na letní rekreační

Rok: 
Přepsal/a: 
Kateřina Zástěrová