O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 7

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Technická výpomoc ZRUP Nové Město na Mor., demolice srpen 1976, kolaudace prosinec 1978). Mateřská škola Žďárská ulice (náklad 5,000.000, finanční náklad 3,500.000, zahájení stavby květen 1976, dokončení prosinec 1977, technická výpomoc OVBD Žďár nad Sáz., výkup pozemků březen 1976, uvolnění bytů březen 1976, demolice duben 1976. Stavba projektována jako typ Velox, stanoviště vybráno v lednu 1976. Ad 6) Zpráva vedoucího odboru výstavby s. Havla o znečisťování ovzduší ve městě. Součástí životního prostředí je čistota ovzduší, jež se v současné době dostává do popředí socialistické společnosti, protože prostředí, ve kterém žijeme, je hlavní podmínkou života, zdraví, rekreace a životního optimismu občanů. Naše město je rozděleno do pěti lokalit, kde dochází k úniku popílku: okolí Jihomoravských dřevařských závodů, lihovar škrobáren Havlíčkův Brod, nemocnice, Chirana a jatky Jihomoravského průmyslu masného, Sport, Silniční vývoj a kotelna Uranových dolů v Hornické ulici. Dřevařské závody mají tři kotle (dva na hnědé uhlí a jeden na dřevoodpad ). Odpopílkovací zařízení mají jen dva kotle na uhlí. Ročně spotřebuje závod 3.640,57 tun uhlí, 2.325,10 tun dřevoodpadu – celkem 5.965,69 tun topiva. Spád kysličníku siřičitého je 8,85 kg/ hod, popílku 4,18 /hod. norma pro republiku je 18,9 kg/ hod SO2 a 27 kg/ hod. popílku. Proto pila není znečišťovatelem ovzduší. Úlet pilin je způsoben přeplněním zásobníku a nesprávným spalováním. Vedoucí závodu ing. Slonek přijal tato opatření: bude zajištěn dozor nad správnou funkcí kotelny především při spalování pilin a v prostoru závodu bude dodržována čistota a pořádek. Přes tato opatření není negativní vliv závodu na okolí odstraněn, protože v blízkosti jsou bytové objekty. Měření provedeno u n. p. Sport, kde je úlet škodlivin minimální, stejně jako u kotelny Uranových dolů, kde jsou mechanické odlučovače. U ostatních podniků nebylo v r. 1975 měření provedeno. V únoru 1976 byly odborem výstavby vyzvány, aby provedly měření, které se má pravidelně opakovat. Pokud dojde k porušení zákona č. 35/67 Sb. bude Měst NV uplatňovat finanční postih za znečisťování ovzduší. K problému znečisťování ovzduší v našem městě vyjádřil své stanovisko také městský výbor KSČ. I když situace ve městě, pokud jde o životní prostředí, není špatná, je třeba stále ji zlepšovat, protože jde o město v rekreační oblasti. Proto je třeba provádět častěji kontroly a měření popílku, rozšiřovat plochy zeleně, pečovat o parky a zelené plochy a o pořádek v Ochoze. K zlepšení životního prostředí bude třeba projednat se zástupci škol, závodů a masových organizací převzetí patronátů nad parky a plochami zeleně, ozelenění prostor u objektů podniků a závodů, postihovat případy poškozování a ve spolupráci s Lesním závodem zlepšit prostředí v lese Ochoza a upravit přístup k hotelu SKI. Ad 7) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za rok

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová