O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 69

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zasedání pléna Měst NV

Dne 31. března se konalo v Jednotném klubu pracujících druhé plenární zasedání Měst NV v tomto roce. 7) Bylo přítomno 43 poslanců (největší počet v roce, 4 omluveni, 3 poslanci ONV(MUDr. Čermák, Sochor a Zítková), 3 neomluveni (Hüpschová, Křížová, ing. Šulc); dále přítomen místopředseda ONV s. Janeček a 37 občanů. Jednání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Dobiáš. Pořad jednání: 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, 4) Interpelace poslanců, 5) Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených v r. 1976, 6) Stav znečišťování ovzduší v našem městě, 7) Návrh Jednacího řádu pléna, rady a komisi Měst NV. Dělba základních činností a odpovědnosti volených orgánů pléna, rady, komisí a uvolněných a neuvolněných funkcionářů Měst NV, 8) Schválení zřízení provozovny – odvoz pevného odpadu, 9) Diskuse, 10) Zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse a 11) Schválení usnesení. Ad 3) Rada konala v uplynulém období tři schůze. Na první 2. února 1977 projednala zabezpečení akcí Z v r. 1977 (k tomuto bodu uložila s. Špinarovi kontrolovat dohodnuté termíny pro předávání projektové dokumentace pro nově připravované akce); plnění úkolů a postup v plynofikaci města (s. Hošpesovi uloženo zaslat Jihomoravským plynárnám v Brně žádost pro maloodběr dvakrát osmnácti bytových jednotek Pod zastávkou a dvakrát osmnácti bytových jednotek Pod starou radnicí. Různosti: projednala a schválila návrh na odpovědné pracovníky pro účetní evidenci ve školních jídelnách a uložila s. Špinarovi vydat jim pověření, zajistit vyhotovení podpisových vzorů, tyto předložit Státní bance a zajistit pravidelné předkládání měsíčních výkazů hospodaření účtárně Měst NV. Vyslovila souhlas se zřízením funkce inspektora veřejného pořádku a schválila do ní s. Vladimíra Macka z Pohledce č. 53, narozeného v r. 1916. Pověřila vedoucí správního odboru s. Albrechtovou dořešit s ONV mzdové otázky a plán pracovníků. Posoudila a schválila vydávání Novoměstského zpravodaje od 1. ledna 1977. V této souvislosti pověřila s. Špinara zajištěním finančních zdrojů pro jeho vydávání, projednáním finančních prostředků od místních závodů a organizací a uzavřením příslušné smlouvy s tiskárnou ve Velkém Meziříčí. Řediteli jednotného klubu pracujících s. Novákovi uložila zajistit pravidelnou distribuci Zpravodaje a vedoucímu kina s. Vodičkovi zastavit vydávání Programu kina. Rada vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 49-18 z 13. I. 1977 k plnění úkolů v přípravě občanů k civilní obraně v r. 1977 (úkoly uloženy tajemníku s. Sedlaříkovi). Vzala na vědomí usnesení rady ONV č. 51/11 z 13. I. 1977 o výsledku celostátní akce periodických revizí hospodaření vodohospodářských správ v kraji. Schválila návrh na postup při schvalování žádostí o prodloužení platnosti nebo vydání nového loveckého lístku. Projednala dopis komise mládeže, týkající se uvolnění dobrovolných trenérů lyžování ze zaměstnání (projedná s předsedou okresní komise mládeže s. Sedlařík). Schválila žádosti o devizové přísliby a o prodlou-

Rok: 
Přepsal/a: 
Tereza Wolkerová