O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 65

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

politicko organizátorské a kulturně výchovné práce. Cíl závazku: zvyšování kvalitativní úrovně základních činností při formování socialistického uvědomění občanů našeho města a prohlubování organizátorské a výchovné funkce Měst NV a jeho orgánů. Závazek stanovil zlepšování práce poslanců ve volebních obvodech, docílení většího podílu na přípravě plenárního zasedání, při plnění volebního programu Národní fronty, v aktivnější činnost v komisích Měst NV a v občanských výborech a ve zvyšování politicko-odborné úrovně pracovníků aparátu Měst NV. Plnění bylo úspěšné. Na kulturně výchovném úseku určoval závazek iniciativnější napomáhání rozvoje kultury z hlediska závěrů XV. sjezdu KSČ a rozvíjení kulturně osvětového života, tělovýchovy a sportu. Plnění bylo velmi dobré. Pracovalo se podle plánů, splněn jednotný plán kulturně osvětové činnosti, oceněna velmi dobrá práce agitačního střediska, uveden do provozu kulturní dům, uspořádány mimořádné akce ve sportovní oblasti (pochod Vysočinou, Zlatá lyže, volejbalové turnaje). V oblasti školství zněl závazek na získání dalších pracovníků ve vedení kolektivů mladých a Pionýrské organizace, na rozšíření přednášek k vědeckému světovému názoru a k zintenzivnění kulturní aktivity škol k významným politickým událostem. Plnění závazku vysoce překročeno: 24 učitelů pracuje v Pionýru, na obou základních devítiletých školách je ustaveno 49 zájmových kroužků, 9 klubů ruského jazyka, 8 klubů přátel Sovětského svazu; uspořádáno 157 přednášek k výchově ateistické. K volbám uspořádaly školy 74 besed, 28 učitelů pracovalo ve volebních komisích, 3 v agitačním středisku a se žáky uskutečněno 7 kulturních vystoupení.
Celoměstský socialistický závazek občanů, závodů, složek a společenských organizací Národní fronty na r. 1977, uzavřený na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Hlavní akce: mateřská škola v Monseově ulici, mateřská škola v ulici Žďárská, přístavba I. základní devítileté školy, výstavba domu potravin v Gottwaldově ulici, vodovod Maršovice – Holubka, ostatní akce (sběr, úklid, údržba zeleně atd.). 1) Politicko výchovná a kulturní činnost: 144 přednášek, 198 akcí Sboru pro občanské záležitosti, 450 filmových představení, 54 akcí agitační činnosti, 143 akcí osvětové činnosti a 84 ostatních akcí. 2) Politicko organizátorská práce: dvakrát v roce proškolení poslanců Měst NV, dvakrát do roka proškolení členů komisí, zvyšování úrovně zasedání rady a její práce, pléna a všech orgánů Měst NV. Bude uspořádáno osm veřejných schůzí občanů, šest plenárních zasedání, čtyřiadvacet schůzí občanských výborů, čtyřicet osm besed s mládeží a čtyřiadvacet ostatních akcí. 3) Ekonomická činnost: a) Investiční část akce Z: mateřská škola v Monseově  ulici 5.877, mateřská škola ve Žďárské ulici 590, vodovod 5.088, základní devítiletá škola 547, potraviny Gottwaldova ulice 4.098; celkem 22.000 brigádnických hodin. b) Neinvestiční část: údržba a úklid města 39.812, údržba zeleně 9.607, údržba by-

Rok: 
Přepsal/a: 
Tereza Wolkerová