O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

městským výborem KSČ v r. 1974, a ředitelům škol zpracovat úkoly, týkající se školství na základě usnesení městské a okresní konference KSČ, XXV. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a XV. sjezdu KSČ pro školní rok 1976/1977 a zajistit důstojné využití oslav 55. výročí založení KSČ a příprav k XV. sjezdu strany k výchovným účelům. Vzala na vědomí zprávu s. Špinara o přípravách na zahájení akcí Z v r. 1976 a o výsledcích finančního hospodaření městského národního výboru, Jednotného klubu pracujících a provozoven Měst NV za r. 1975. V různostech projednala usnesení rady ONV o zásadách pro udělování čestného odznaku Zasloužilý pracovník pro funkcionáře a pracovníky národních výborů, zajištění usnesení rady ONV ke kontrolní správě o plnění závěrů pléna krajského národního výboru k výchově mladé generace a usnesení téže rady ke komplexnímu hodnocení kádrů v r. 1976. Na zasedání 18. února 1976 projednala zprávu o situaci v požární ochraně v r. 1975. Doporučila předsedovi základní organizace Svazu protipožární ochrany s. Fajmonovi zpracovat plán provádění preventivních prohlídek v určených objektech a uložila velitelům požárních sborů v Novém Městě, Maršovicích a Pohledci zpracovat výsledky těchto prohlídek a vypracovat plán protipožárních opatření ve žních r. 1976. Schválila do funkce velitele požárního sboru s. Petra Klapače a do funkce preventisty sboru s. Františka Kabelku. Konečně stanovila rada datum konání plenárního zasedání na den 26. února 1976 a vzala na vědomí informaci předsedy výboru lidové kontroly s. Houdka o výsledku kontroly na mateřských školách na území města. Ad 5) Referát vedoucího odboru výstavby s. Havla k zabezpečení a přípravě akcí Z pro r. 1976. Jde o tyto rozestavěné objekty: přístavbu I. základní devítileté školy (náklad v celkové hodnotě díla 1,215.000, finanční náklad 848.000, zahájení stavby listopad 1975, dokončení prosinec 1976. Přístavba bude zajišťována prostřednictvím technické pomoci Okresního stavebního podniku ve Žďáře nad Sáz. Ke konci února 1976 provedeny výkopové práce. Hrubou stavbu provede Okresní stavební podnik, ostatní práce budou zajišťovány jednak přes tento podnik, jednak svépomocí. Vodovod Brožkův kopec (náklad 479.000, finanční náklad 331.000, zahájení stavby listopad 1975, dokončení prosinec 1976. Hlavní stavební práce provede Okresní vodohospodářská správa ve Žďáře nad Sáz., konečné úpravy zemního terénu budou provedeny městským národním výborem. Odlehčovací kanalizace Holubka (náklad 783.000, finanční 542.000; zahájení prosinec 1975, dokončení srpen 1976. Po dohodě s projektantem pro nedostatek rour o průměru 120 cm bude trasa změněna na 2 x 100 cm, čímž vznikne zvýšení rozpočtu). Mateřská škola na Monseově ulici (náklad 600.000, finanční 390.000, zahájení duben 1976, dokončení srpen 1977; v listopadu a v prosinci 1976 zajištěny některé materiály; stavba bude prováděna formou svépomoci za účasti brigádníků, hlavně rodičů dětí, umístěných v mateřské škole. Prodejna potravin v ulici Gottwaldově (náklad 3,000.000, finanční 2,100.000, zahájení říjen 1976, dokončení prosinec 1978.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová