O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 54

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Umístění těchto bytových jednotek je určeno do plánovaného prostoru sídliště U zastávky a východními okraji v  těsném sousedství mateřské školy na Žďárské ulici. Výstavba má být zahájena v  r. 1978 a dokončena v  r. 1979. Komunální výstavba. V květnu 1976 bylo dokončeno 18 bytových jednotek zástavby nemocnice. V  červnu 1976 byla zahájena výstavba 18 bytových jednotek ve Smetanově ulici a dalších 18 bytových jednotek bude realizováno na plánovaném sídlišti U zastávky se zahájením v  r. 1978. Výstavba rodinných domků. Provádí se dostavba rodinných domků na Beranici a na Brožkově kopci. Zde je rezervována plocha pro výstavbu rodinných domků až do r. 1980. Od r. 1977 se soustředí výstavba rodinných domků výlučně do prostoru Holubka, a to výstavba skupinová.

Plynofikace

Provádí se v  sídlišti Beranice. Celková délka potrubí v  ulicích Německého, Jamborově, Blažíčkově a Němcově činí 1.900 m. Stavbu prováděl Ingstav Brno, přípojky do rodinných domků JMP Jihlava a vnitřní instalace Sona Žďár nad Sáz. Do 30. dubna 1976 připojeno
32 rodinných domků. Ostatní budou připojovány podle požadavků občanů. V  letech 1976 až 1978 je připojování lokálních topidel a etážových souprav do 25.000 kilokal/hod. omezeno. Povoluje se pro lidi invalidní, se srdečními chorobami, starší 65 let, rodiny se dvěma a více dětmi a novomanželům při zřizování bytu. V  kategorii velkoodběratelů nad 25.000 kilokal/hod nebudou instalace povolovány. Další etapa plynofikace se plánuje na IV. čtvrtletí 1976 a I. čtvrtletí 1977, a to na středotlaký v ulici Německého a nízkotlaký v  ulici Žďárské, po ulici Pionýrů. Třetí etapa plynofikace je plánována pokračováním v  ulici Žďárské směrem k  náměstí Palackého a zaokruhováním náměstí dr. I. Sekaniny. Do jednotlivých ulic budou vysazeny odbočky. To vše v  r. 1978 a 1979.

Zeleň v  rámci města

Městský národní výbor ve spolupráci s  organizacemi Národní fronty a občany vysadil v  r. 1975 na 1850 stromků a keřů. V  I. polovině r. 1976 odpracováno včetně jarních směn 5800 brigádnických hodin na výstavbě zeleně. Celkový náklad včetně odpracovaných hodin činil asi 30.000 Kčs. Organizace Národní fronty mají přiděleny parky, o které po celý rok pečují. Sekání trávy v  parcích je prováděno zaměstnanci technických služeb pomocí žacího stroje. Problémem je zajištění zahradníka pro údržbu parků. Při povolování staveb se vyžaduje projekt na ozelenění. Terénní úprava a ozelenění je při kolaudaci kontrolováno. Pro další zlepšení životního prostředí plánuje městský národní výbor v  r. 1976 rozšiřování ploch zeleně na neplodných místech, obnovování starých stromových alejí a zakládání nových, doplnění poškozené výsadby v  jednotlivých parcích a zajištění jejího celoročního ošetřování. Zvětší se počet laviček v  parcích a stromy v  seznamu státní památkové péče budou označeny státním znakem. Národní výbor zajistí pro školní mládež několik přednášek o ochraně přírody a příjme stálého zahradníka pro odborné ošetřování parků.

Péče o čistotu města

Úklid zajišťují technické služby městského národního výboru, jarní za pomoci dobrovolných

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková