O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 5

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zasedání pléna Měst NV
Dne 26. února se konalo v Jednotném klubu pracujících druhé plenární zasedání Měst NV. 2) Bylo přítomno 28 poslanců (2 omluveni, 17 neomluveno), poslanci ONV s. Kosek a Sochor (s. Hlavatý neomluven) a 38 občanů. Zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. V. Dobiáš. Pořad jednání: 3) Interpelace poslanců, 4) zpráva ze zasedání rady Měst NV od posledního plenárního zasedání, 5) zabezpečení a příprava akcí Z pro rok 1976, 6) zpráva o znečišťování ovzduší ve městě, 7) výsledky finančního hospodaření Měst NV a organizací jim řízených za r. 1975, 8) rozprava, 9) zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse, 10) schválení usnesení. Ad 3) Interpelační dotaz byl pouze jeden; poslanec s. Vyplašil  interpeloval připomínku, týkající se skladu plynu propan butan; byl zrušen, lahve se dovážejí a spotřebitelé doplácejí na láhev 5 Kčs, což občané pokládají za nesprávné. Ad 4) Zpráva ze zasedání rady Měst NV za období od posledního zasedání pléna. Rada konala tři schůze. Na první (14. ledna) projednala zabezpečení příprav lyžařského závodu Zlatá lyže Českomoravské vysočiny a pověřila s. Dobiáše, Mádla a Adámka přijetím delegace zástupců závodníků a jejich přivítáním za město. Vyslechla zprávu vedoucího odboru pro výstavbu s. Havla o stavu výstavby kulturního domu a uložila mu sledovat termíny odstraňování závad a nedodělků a provést kolaudaci celé stavby včetně vydání rozhodnutí k trvalému užívání. Dále zprávu s. Havla o stavu na úseku znečisťování ovzduší města závody a podniky; uložila mu předložit zprávu o dodržování zákona č. 35/71 Sb. podniky a závody do 30. června 1976, uplatnit finanční postihy a předložit operativní zprávu o možných postupech při zabezpečování vyhlášky o znečišťování vodních toků do 30. června 1976. Dále zprávu s. Špinara o zabezpečení dokumentace k akcím Z na r. 1976 a o prováděcím plánu a rozpočtu Měst NV na r. 1976. Konečně stanovila rada program mimořádného zasedání pléna Měst NV dne 29. ledna 1976 a byla seznámena s došlou poštou a volnými návrhy (vymáhání právoplatně uložených pokut k 31. prosinci 1975, jednotný plán kulturně výchovné činnosti na období 1976 – 1980 a plán kulturní činnosti na r. 1976, plnění úkolů na úseku péče o dítě a mládež), uložila vedoucímu správního odboru s. Obrovi vybrat sedm schopných občanů pro funkce důvěrníků péče o děti a mládež), přípravu občanů k civilní obraně v r. 1976). Rada také schválila inventarizační komisi k provedení řádné inventarizace k 31. prosinci 1975 ve složení s. Böhm, Bělohradská a Brabcová a projednala rozpis prováděcího plánu rozvoje hospodářství řízeného Měst NV a usnesení rady ONV ke zlepšení situace v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve školních zařízeních. Na zasedání 11. února vzala na vědomí zprávy ředitelů základních devítiletých škol a zvláštní školy o práci sdružení rodičů a přátel školy a složení jejich výborů a o podmínkách a stavu výchovy na školách. Uložila školské a kulturní komisi zpřesnit materiál o vývoji novoměstského školství, přijatý

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová