O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

od 15 do 19 let. Knihovnu navštívilo skoro 20.000 osob, které si vypůjčily téměř 80.000 knih a časopisů. Maximální služby poskytovala knihovna stranickému vzdělávání, dálkově studujícím, studentům gymnázia a všem, kdož potřebovali naučnou literaturu. Připravovány materiály pro různá vystoupení ve školách a k významným výročím a událostem. K propagaci využíváno výstavního pultu v čítárně, nástěnek v knihovně a propagačních tabulí v parku. Pro předvolební období vypracován zvláštní plán. Navíc provedeno deset besed na téma Volby v minulosti a dnes pro šesté a osmé třídy základních devítiletých škol. Pracovnice knihovny Věra Buchtová byla zvolena poslankyní městského národního výboru. 3) Práce s dětmi. Spolupráce knihovny s dětmi je oboustranně prospěšná a má dobré výsledky v oblasti výchovy i výuky. Smlouva se školskou skupinou Socialistického svazu mládeže gymnázia se plní. 4) Pracovnice knihovny se zúčastňují všech školení a seminářů. Seznamují se s vycházející literaturou i s obsahem časopisů a vypracovávají všechny písemnosti (plány práce, hodnocení, statistiky, finanční rozbory a pod.). 5) Činnost kontrolní. Práce knihovny byla dvakrát v roce hodnocena školskou a kulturní komisí městského národního výboru a jedenkrát radou Měst NV. Po stránce ekonomické spolupracuje knihovna s finančním odborem Měst NV. Průběh a revize knižního fondu byly kontrolovány krajskou metodičkou. Práci a plnění úkolů uvnitř knihovny kontroluje ředitelka knihovny. Kolektiv pracovnic soutěží již třetí rok o titul brigáda socialistické práce. 6) Číselné ukazatele knihovny: počet svazků k 31. prosinci 1976 15.977, výpůjček 79.776, počet čtenářů 1.484, počet návštěvníků knihovny a čítárny 19.875, počet nekontrolovatelných výpůjček 564, počet odebíraných časopisů 54. Jiným knihovnám půjčeno 56 svazků, od jiných vypůjčeno 865, akcí 32, výstavek a nástěnek 102, metodických návštěv ve středisku 78, konzultací ve městě 76, počet aktivů 4 a bibliografických informací 665.

Městské kino

V r. 1976 uskutečnilo městské kino 506 filmových představení, jichž se zúčastnilo 78.344 diváků. 37) Na vstupném vybráno 338.454 Kčs, v r 1975 349.029 Kčs. Nižší tržba je odůvodněna menším počtem uskutečněných představení širokoúhlé projekce a větším počtem představení pro děti a mládež za dětské vstupné. Předepsaný procentuální podíl představení podle původu filmů ve smyslu metodických pokynů byl dodržen. Představení filmů kinematografie socialistické bylo 299 (59 %), návštěvníků 38.420. Představení filmů preferovaných bylo 44 (diváků 8.293), ostatních 166 (31.630 diváků). Čistý zisk asi 5.000 Kčs; plánované výše nedosaženo. Pro děti a mládež uskutečněn dětský filmový festival s 6 představeními, 1426 diváky. Celoroční průměrná vytíženost kina byla 44 %. Pravidelně každý měsíc mimo prázdniny jsou do programu zařaďována představení pro mateřské školy a jesle s filmy převážně sovětskými. Od září 1976 uváděny mimo program sovětské filmy, seznamující naše diváky se životem, kulturou a technikou sovětských lidí. V r. 1976 zajištěno kádrové doplnění promítačů; dnes má kino dva promítače,

Rok: 
Přepsal/a: 
Tereza Wolkerová