O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 4

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Rozpis prováděcího plánu nezahrnuje výdaje na akci Z; ta bude rozepsána po projednání limitu okresním národním výborem. Limit výdajů na pohoštění a dary je stanoven závaznou částkou 4000 Kčs. Také výdaje na volby nejsou v rozpočtu zahrnuty. Příjmy: daně a poplatky 335.000; příjmy činnosti rozpočtových organizací 2,231.000; plánované neúčelové dotace 6,347.000; plánované subvence 940.000; doplňkové příjmy 50.000. Příjmy celkem 9,903.000 Kčs. Výdaje: vodní hospodářství 20.000; stavebnictví 150.000; doprava 457.000; vnitřní správa 180.000; místní hospodářství 1,195.000; všeobecná pokladní správa 50.000; školství 3,192.000; zdravotnictví 598.000; kultura 2,493.000; práce a sociální věci 158.000; komplexní bytová výstavba 600.000, správa 810.000. Výdaje celkem 9,903.000. Stavy pracovníků: Komunální služby rozpočtové 12, doprava 6, správa 14, kultura 5,5. Mzdové prostředky rozpočtové: Komunální služby rozpočtové 291.000; doprava 157.000; správa 457.000; kultura (kino) 112.000. Příspěvky příspěvkovým organizacím: městská knihovna 133.000; Horácké muzeum 429.000; Jednotný klub pracujících 108.000. Celkem 670.000. Provozovny Měst NV: pracovníků 46, mzdové fondy 1,450.000, tržby 2,850.000, náklady 2,500.000, zisk 350.000. Výkony: kamenolom 40.000 tun materiálu; cihelna 1,140.000 kusů cihel; cementárna – objem tržeb 58.000; fasádnická četa – ta objem tržeb 130.000. Ad 5) Rozprava se týkala vybudování chodníků za nádražím, předpokladů splnění akce Z a nezařadění výstavby autobusového nádraží do plánu, návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na r. 1976, financování akcí Z (přednost budou mít akce rozestavěné; nové se budou zahajovat jen tehdy, budou- li finanční prostředky). Ad 6) Dotazy z interpelace a diskuse zodpověděli s. Havel a Špinar. Pokud jde o autobusové nádraží, je zpracována projektová dokumentace; počítalo se, že akce bude zařaděna do plánu, ale přednostně se musí řešit mateřské školy.  Ad 7) Schválení usnesení. Plenární zasedání schvaluje prováděcí plán o rozpočet Měst NV na r. 1976 dle tabulkové části. Ukládá radě Měst NV zabezpečovat rovnoměrné jeho plnění s tím, že investice za první pololetí 1976 budou splněny na 52 %, pravidelně čtvrtletně kontrolovat plnění a pololetně předkládat zprávu plenárnímu zasedání; jednat s vedením podniků ve městě o zabezpečení výstavby mateřských škol a zajištění jejich provozu; organizovat akci Z a předložit do příštího plenárního zasedání rozpis jejich prací na r. 1976. Finanční a plánovací komisi ukládá sledovat plnění plánu a rozpočtu a předkládat radě návrhy na zlepšení hospodaření v r. 1976. Poslancům Měst NV ukládá organizovat v jejich obvodech občany k plnění plánovaných akcí. Zmocňuje radu Měst NV ke schválení podrobného rozpočtu na r. 1976 a k provádění změn s tím, že v pololetních zprávách o hospodaření bude o nich plénum informováno.
Dne 31. ledna se konala v Jednotném klubu pracujících městská konference KSČ.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová