O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

závěrů tohoto sjezdu a úkolů šesté pětiletky, které budeme plnit prostřednictvím volebního programu Národní fronty a všech dalších stranických usnesení. Pozornost a činnosti zaměříme na práci ideově výchovnou a organizátorskou, zejména k mládeži. Posílíme úlohu plenárního zasedání Měst NV, mimořádnou pozornost budeme věnovat poslání občanských výborů, řešení otázek životního prostředí a realizaci sociálního programu v péči o staré, nemocné a osamoceně žijící občany. Bude zvýšena odpovědnost za otázky zásobování. Hlavním úkolem bude důsledná realizace volebního programu Národní fronty. Zkvalitníme vypracování jednotného plánu kulturně výchovné činnosti v našem městě. Všechny úkoly budou reagovat na usnesení okresní a městské konference KSČ. Budeme usilovat o to, aby s růstem životní úrovně se měnilo také myšlení a jednání lidí. Jednou z forem odpovědnosti je skládání účtů z činnosti městského národního výboru občanům, což je současně i výraz společenské kontroly. Ta se musí pravidelně provádět po celé volební období a ne pouze na jeho konci. Práce poslanců a její těžiště bude v jejich činnosti v komisích, která bude spočívat v jejich funkcích kontrolních, aby na základě kontrolních znalostí byly podávány náměty, připomínky a návrhy radě, popřípadě plénu městského národního výboru. Ve všech sférách bude Měst NV spolupracovat s městským výborem Národní fronty. Akorát Měst NV musí prohlubovat svou třídní, politickou a odbornou úroveň. Záležitosti občanů budou vyřizovány včas a kvalifikovaně. Před volbami byla věnována pozornost stranických orgánů, městského národního výboru a Národní fronty veřejným předvolebním schůzím. Své poslání splnily, o čemž svědčí celková účast 3.087 občanů na nich. V závěru svého projevu popřál s. předseda Dobiáš všem poslancům a pracovníkům městského národního výboru hodně síly a úspěchů v jejich náročné a odpovědné práci. 7) K referátu s. předsedy nebylo připomínek. 8) Vystoupení vyššího orgánu – vedoucího delegace okresního výboru KSČ a tajemníka okresního národního výboru s. RSDr. Jaromíra Koska, který v úvodu svého projevu blahopřál ke zvolení s. předsedovi, místopředsedovi, tajemníkovi, členům rady a všem poslancům. Zdůraznil, že výběr kandidátů byl správný, čehož důkazem bylo jejich manifestační zvolení. To zavazuje poslance k dobré práci, která není snadná. Dále vyslovil přesvědčení, že zvolení poslanci budou pracovat ochotně, obětavě a poctivě. Mnoho bude záležet na práci vedoucích funkcionářů, kteří byli zvoleni jako jedni z nejlepších. Okresní národní výbor se vynasnaží v jejich práci jim vypomáhat. Přednostně budou podporována města a střediskové obce, k nimž patří i Nové Město na Moravě. Nový městský národní výbor nechť naváže na úspěšnou práci dřívějších vedoucích funkcionářů, z nichž jmenovitě byl uveden s. Skalník, Konvalinka a další. V závěru popřál s. tajemník v novém volebním období Novému Městu další větší a širší rozmach a funkcionářům a všem občanům města zdraví a spokojenost.

Rok: 
Přepsal/a: 
Zdeněk Dvořák