O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 348

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Maršovice
Maršovice – nadmořská výška 655 m. Nejstarší zpráva z roku 1483. Na Maršovské rychtě prožili mládi sourozenci Petr, Jaroslav a Pavla Křičkovi. Chráněné památky: č. 1; 35; 36; 52.
Za účelem zlepšení občanské vybavenosti obce Maršovice bylo schváleno vybudování veřejného vodovodu v nákladu více jak 3,5 milionů Kčs. Vodovod se začal budovat v roce 1977 v akci „Z“ za odborného dozoru s. Jar. Čepka – dlouhodobého pracovníka vodohospodářských služeb v Novém Městě na Moravě. Trasa vodovodu vede z prameniště pod Studnicemi souběžně s vodovodem, který byl vybudován před II. světovou válkou a zásoboval pouze vodojem na Holubce pro potřebu obyvatel v úzkém rozsahu. Na nové trase byl vybudován nový vodojem pouze pro zásobování Maršovic. Z tohoto vodojemu byl proveden rozvod po celé obci spolu s přípojkami do každého domu. Vodovod byl ukončen v roce 1982 kolaudací a převzetím do majetku vodohospodářské správy v Novém Městě na Moravě. K úplnému dokončení celé akce zbývá pouze dokončit stavbu odkyselovací stanice přímo na prameništi. Na celé akci se podíleli všichni obyvatelé obce. Za všechny je třeba alespoň jmenovat ty nejobětavější – Jaroslava Slámu, Františka Kosteleckého a Josefa Švandu. Na akci bylo odpracováno občany více jak 10.000 brigádnických hodin. Vybudováním veřejného vodovodu byly odstraněny nedostatky v zásobování občanů dobrou pitnou vodou. Byla též odstraněna závislost na domácích studních, jejichž voda nebyla vždy způsobilá k užívání. Tato akce zaměstnávala občany natolik, že na jiné akce bylo minimálně času.
V obci bylo vysázeno 117 stromů a keřů a bylo odevzdáno 0,580 t odpadových surovin.
Vzpomínková oslava 100. výročí narození zasloužilého umělce, hudebního skladatele Jaroslava Křičky se konala v neděli 29. srpna 1982 na výletišti pod Maršovskou rychtou za účasti smíšeného pěveckého sboru „Vysočina“ a dechové hudby „Slavkověnka“. Mezi čestnými hosty byl na oslavě přítomen předseda Městského národního výboru s. Petr Klapač a předseda Městského výboru Národní fronty s. Miroslav Böhm. Oslavy se zúčastnilo 250 účastníků.

Nová Ves
Nová Ves – nadmořská výška 610 m. Nejstarší zpráva z roku 1397. Rodáci: prof. František Trnka (1882) spisovatel – překladatel polské, ruské, italské, německé a anglické literatury.
V budovatelské činnosti bylo v roce 1982 provedeno: Natření oken a dveří budovy občanského výboru, kde je umístěna vývařovna a jídelna pro školu, kancelář občanského výboru, knihovna a požární zbrojnice. Byl upraven prostor ve středu obce kolem domu č. 15; bylo položeno 65 obrubníků a oseto travou okolí. Kolem rybníka pod kapličkou byl proveden nátěr zábradlí. Byla prodloužena kanalizace k nové zástavbě rodinných domků v délce 61 metrů. Dále byl opraven pomník padlých, t. j. byly znovu vymazány spáry mezi kameny, odstraněn dřevěný plot včetně základů a byl celkově upraven okolní prostor v parkovou úpravu. U všech dřevěných částí autobusové čekárny byly provedeny nové nátěry. Na těchto brigád-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková