O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 346

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

letech osázena okrasnými keři. Na směnách Národní fronty občané obce odpracovali více jak 494 brigádnických hodin. Zapojili se rovněž v brigádách na pomoc zemědělství a tak pracovali jak při žních, tak i při sklizni brambor.
V zimním období pořádali příslušníci SPO tradiční požárnický ples. Základní organizace SSM uspořádala rovněž jednu taneční zábavu. Obě akce byly hojně navštíveny občany obce i okolních vesnic.
Občané se zúčastnili dvou přednášek civilní obrany, které byly pořádány v rámci Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva. Účast: 60 občanů.
Aktiv Sboru pro občanské záležitosti pracoval velice dobře a v probíhajícím „Roku úcty ke stáří“ se zaměřoval ve své činnosti hlavně na starší občany obce a jejich životní jubilea.
Dlouholetou a tradičně dobrou činnost vykazovala Místní lidová knihovna, která se těšila velké oblibě, převážně u dětí a mládeže.
Místní požárníci se pravidelně zúčastňují Okrskových soutěží Svazu požární ochrany a vždy se umisťují na předních místech. V letošním roce se na této soutěži v Olešné umístili na pěkném 3. místě.
Za záznam do kroniky stojí i odpolední bouřka dne 19. 5. 1982. Velký příval vody z okolních kopců se soustředil ve velkém množství do obce. Voda se valila všemi směry. Kanalizace nestačila pobrat tak velké množství a tak voda tekla po silnici z horního konce do rybníka zvaného „Obecník“ přes hráz a pod obcí se rozlévala po loukách. Bouře nadělala mnoho škody na polích, zejména na bramborových kulturách. V obci natekla do sklepů a stodol, hlavně pak v číslech 15; 29 a 51.

Křídla
Křídla – nadmořská výška 585 m. Nejstarší zpráva z roku 1376; v 17. století se stala rychta dočasně sídlem vrchnosti. Rodáci: akademický malíř Jan Blažek (1920-1981) zasloužilý umělec a laureát Státní ceny Klementa Gottwalda. V kulturním domě v Křídlech jsou četné obrazy a na fasádě tohoto domu jsou sgrafita umělce.
Občanský výbor v Křídlech uskutečnil v roce 1982 tyto akce, které zvelebily vzhled obce: Dne 27. března bylo zbouráno stavení č. p. 12, Hanáčkovo. Tento objekt byl MNV vykoupen se záměrem zlepšení vzhledu obce. Dne 20. června byla do místní školy zavedena telefoní linka. 2. srpna bylo provedeno napojení vodovodních přípojek na spodní části obce „Pod školou“. Dne 4. srpna byly vyasfaltovány chodníky vedle Nivy, pás vedle silnice u Kapličky až po číslo 25 (Navrátilovo). Dne 9. prosince bylo provedeno vybagrování rybníčku na horním konci obce. Dále občané osázeli keři prostranství „u Kapličky“ a postarali se o ozelenění prostranství po číslo 25.
Aktiv Sboru pro občanské záležitosti pracoval v obci dobře a důstojným způsobem oslavil významná životní jubilea občanů:
Dne 20. ledna se dožila 80 let Marie Blažková, zakládající členka Jednotného zemědělského družstva. Byla dlouholetou členkou předsednictva JZD a pracovala jako skupinářka. Do Komunistické strany Českoslo-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková