O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 331

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nost této výstavy činila 3.120 osob. V září byla výstava modrotisku převezena do Brna, kde ji Obvodní kulturní středisko Brno1 instalovalo v kulturním domě v Bohunicích po dobu jednoho měsíce. V délce šesti týdnů byla výstava modrotisku přístupna veřejnosti v muzeu v Bystřici n/P. V únoru byla Horáckým muzeem provedena beseda v II. ZŠ Nové Město na téma Lidové stavitelství; stavitelské památky Nového Města (Zdena Marková), v březnu pracovní seminář o horácké vyšívce s ČSŽ; textilní techniky na Horácku, železářství a chráněná krajinná oblast pro I. ZŠ Nové Město. V dubnu přednášky Nejstarší průmyslová odvětví na Horácku (I. ZŠ), v červnu partyzánské hnutí na Novoměstsku (3 besedy pro gymnázium); prohlídka památek Nového Města, MKD a Horáckého muzea (pro předsedy maturitních komisí škol), o Horáckém modrotisku (beseda s výrobci). V červenci celodenní zájezd Po stopách partyzánského hnutí na Novoměstsku (pro pionýry družebního Nového Města nad Metují). V prosinci beseda k výročí VŘSR a 60. výročí vzniku SSSR na téma sovětská střední Asie (s. Kundera), vánoční zvyky na Horácku (pro klub aktivního stáří), zvykoslovné předměty (beseda k vánočnímu zvykosloví). Většinu besed a přednášek provedla Zdena Marková. Roční příspěvek sbírkového fondu je 849 inv. čísel t. j. 2.545 ks. Z toho nových 96 inv. čísel t. j. 134 ks a neevidovaných mincí 753 inv. čísel, t.  j. 2.411 ks. Fotoarchiv má přírustek – pozitivy 286 kusů a negativy 47 kusů. Návštěvnost v roce 1982 činila 17.696 osob.

Městská knihovna
V Městské knihovně byla studujícím a lektorům politického vzdělávání přednostně zajišťována studijní literatura z fondů knihovny. Bylo započato s budováním příručních knihoven v MK Radňovice, pokračuje se v budování příruč. knihoven v MK Křídla a Slavkovice. Besed a exkurzí Městské knihovny se zúčastnilo 1.436 posluchačů. Byly provedeny dvě ukázkové besedy pro MK Radňovice, Svratka a Fryšava. Knihovna se zúčastnila soutěže pro učňovskou mládež k 65. výročí VŘSR a soutěže pro žáky ZŠ k témuž výročí. V Městské knihovně bylo instalováno 59 výstavek. V 17 místních knihovnách metodického obvodu Městské knihovny bylo v roce 1982 provedeno 59 besed a knihovnických lekcí. Bylo instalováno 71 výstavek a 171 nástěnek. Rozpočet na nákup knih pro rok 1982 pro Městskou knihovnu a 17 místních knihoven byl stanoven na 70.000 Kčs. V roce 1982 bylo zapsáno 3.617 svazků. MěK   odebírala 50 titulů časopisů. Odepsáno bylo 137 svazků. Počátkem roku došlo v MěK  k rekonstrukci elektrického vedení, místnosti byly vybaveny akumulačními kamny, byly instalovány zářivky čímž se zlepšilo osvětlení místností.
Statistické údaje: Výpůjčky celkem – 48.314
   Počet čtenářů  1.664
   Stav knihov. fondu  26.932 svazků
   Besedy a knih. lekce        37
   Počet účastníků besed    1.436

Horácká galerie výtvarného umění
Horácká galerie výtvarného umění připravila, respektive se podílela v roce 1982 na 13 výstavách. V Hor. galerii se realizovalo 5 výstav – 2 vlastní a 3 připravené ve spolupráci s jinými organizacemi. 8 výstav připravených Horáckou galerií se realizovalo mimo galerijní prostory.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková